Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการ “อบรมการเป็นมัคคุเทศก์ เบื้องต้น ” 
  Post Date 22 ก.ค. 2554

โครงการอบรมการเป็นมัคคุเทศก์ เบื้องต้น
วันที่ 20 และ 27 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
และ ตลาดบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ


              องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม การเป็นมัคคุเทศก์เบื้องต้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2554 จำนวน 30 ท่าน และผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเดินทางฝึกภาคปฏิบัติในการเป็นมัคคุเทศก์เบื้องต้นกับนักศึกษาต่างชาติ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 60 ท่าน โดยการล่องเรือศึกษาวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ไปยังตลาดบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 วัน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 150 บาท ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ชั้น 2 และ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขา

หมายเหตุ      กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ทั้ง 2 วันจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 500 บาท

* รับจำนวน จำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น

กำหนดการ วันที่ 20 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.

พิธีเปิด

09.00-10.00 น. บรรยายเรื่อง เปิดประตูสู่โลกguide โดยสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.15 น. การทำหน้าที่ guide โดย สมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย
11.15-12.00 น. สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ของตำบลบางน้ำผึ้ง กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การใช้ภาษาอังกฤษกับการท่องเที่ยว โดยสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-16.15 น. ฝึกทักษะการเป็นguide ที่ดี โดยสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย
16.15-17.00 น. ซักถาม และสรุป
17.00-17.15 น. พิธีปิด

กำหนดการ วันที่ 27 สิงหาคม 2554 ตลาดบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน ณ หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ รพ.ศิริราช
08.30-09.00 น.

เดินทางออกจากท่าเรือพรานนก

09.00-11.00 น. บรรยายเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมัคคุเทศก์
พิเศษจากบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา
11.00-11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15-12.00 น. บรรยายเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
โดยสามคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดบางน้ำผึ้ง
13.00-13.30 น. อบต.บางน้ำผึ้งกล่าวต้อนรับและบรรยายประวัติความเป็นมาของตลาดบางน้ำผึ้ง
13.30-15.30 น. เดินเที่ยวชมตลาดบางน้ำผึ้งและวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรับประทานอาหารว่าง
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-18.30 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ


การสมัครเข้าร่วมอบรม
       สามารถ สมัครเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเต็มจำนวน
       กรณีสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้นักศึกษาต้อง สละสิทธิ์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554  มิฉะนั้นท่านจะต้องชำระ
       เงินเป็นจำนวนเงิน 500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 

หมายเหตุ
     
ผู้ที่สมัครได้ประเภทสำรองให้ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ในวันที่  17 สิงหาคม 2554   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร. 02-441-4125 ต่อ 211 - 213 โทรสาร. 02-441-9511 งานกิจการนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University