Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง “Understand Common Statistics”
  Post Date 11 มิ.ย. 2555

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง
"Understand Common Statistics"

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ฟรี ! อาหารว่าง * รับจำนวนจำกัดเพียง 160 คน เท่านั้น

กำหนดการ
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 น.

พิธีเปิดการอบรม โดย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

09.00- 10.30 น. วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
หัวข้อในการบรรยาย
    1. พื้นฐานสถิติการวิจัย
    2. การวัดและการกระจายข้อมูล
10.30- 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45- 12.00 น. หัวข้อในการบรรยาย
    3. การเลือกสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
    4. เทคนิคการใช้เครื่องมือในการวิจัย
12.00 น. ปิดการอบรมการสมัครเข้าอบรม
       สามารถ สมัครเข้าอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้ารับอบรมเต็มจำนวน 160 คน
       กรณีสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้นักศึกษาต้อง สละสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555   มิฉะนั้นท่านจะต้องชำระค่าเอกสารและค่าอาหาร เป็นจำนวนเงิน 300 บาท
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร. 02-441-4125 ต่อ 211 - 213 โทรสาร. 02-441-9511 งานกิจการนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University