สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย

HOME  >  News & Events
  ข่าวประจำปี 2557
ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน 19 พ.ย. 2557
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 19 พ.ย. 2557
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 30 มิ.ย. 2557
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 12 พ.ค. 2557

  ข่าวประจำปี 2556
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม
ประจำปี 2556
26 ธ.ค. 2556
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 12 พ.ย. 2556
ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน 12 พ.ย. 2556
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 255ุ6 12 พ.ย. 2556
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 3 พ.ค. 2556

  ข่าวประจำปี 2555
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 26 ก.พ. 2556
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 26 ก.พ. 2556
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2555 4 ธ.ค. 2555
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2555 9 ต.ค. 2555
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 8 ต.ค. 2555
ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน 8 ต.ค. 2555
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 29 มิ.ย. 2555
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 30 เม.ษ. 2555
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2554 27 ก.พ. 2555
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2554 20 ก.พ. 2555

 

  ข่าวประจำปี 2554
ขอขยายเวลาการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน ประจำปี 2554 21 ธ.ค. 2554
ขอเรียนเชิญร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ รำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับสวัสดิ์-ณัฐ ครั้งที่ 7 21 ธ.ค. 2554
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2554 21 ธ.ค. 2554
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554 15 ก.ย. 2554
ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน 15 ก.ย.. 2554
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 6 พ.ค. 2554

  ข่าวประจำปี 2553
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี
2553
12 พ.ย. 2553
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553 29 ก.ย. 2553
ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2552 29 ก.ย. 2553
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์
บางส่วนประจำปีการศึกษา 2553
1 ก.ค. 2553
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2553
30 เม.ย. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 และฟังปาฐกถา สวัสดิ์ สกุลไทย์
ครั้งที่ 15
19 มี.ค. 2553

  ข่าวประจำปี 2552
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552 2 มี.ค. 2553
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2552 2 มี.ค. 2553
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี
2552
14 ธ.ค. 2552
ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
14 ก.ย. 2552
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552 14 ก.ย. 2552
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2552
24 เม.ย. 2552
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2551 6 มี.ค. 2552
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551 12 ก.พ. 2552
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ฟังปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์
และร่วมงานเลี้ยงรับรอง
12 ก.พ. 2552

  ข่าวประจำปี 2551
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2551 11 ธ.ค. 2551
ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551
21 ต.ค. 2551
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551 21 ต.ค. 2551

  ข่าวประจำปี 2550
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์
บางส่วนประจำปีการศึกษา 2550
27 ส.ค. 2550
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2550 27 ส.ค. 2550
สารสนเทศ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2550  28 พ.ค.2550

  ข่าวประจำปี 2549
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 และฟังปาฐกถา สวัสดิ์ สกุลไทย์
ครั้งที่ 11
22 มี.ค. 2549
รายชื่อผู้ได้รับโล่และคำประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต
วิทยาลัย
24 ก.พ. 2549
รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทางด้านกีฬา 14 ก.พ. 2549
การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม 7 ก.พ. 2549
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ก.พ. 2549

  ข่าวประจำปี 2548
กำหนดการ ทัวร์วัดหนองบัวรอง - พิษณุโลก - นครสวรรค์ วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2548 3 ต.ค. 2548
ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2548
3 ต.ค. 2548