สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย
HOME  >  News & Events
Title รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2548
PDF Files   - Date   2 ก.พ. 2549
            ตามที่สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดังคำสั่งสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 009/2548 ลงวันที่ 2 กันยายน 2548 นั้น บัดนี้คณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2548 เสร็จสิ้นแล้ว
            สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2548 ดังนี้

 1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
  • รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช
  • ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
  • ศาสตราจารย์ ดร.สมพล ประคองพันธ์
  • Dr.Sangkot Marzuki
 2. ประเภทบริหาร
  • นางกนกวรรณ ฉันธนะมงคล
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัศวรัตน์
  • ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์
 3. ประเภทบริการ
  • นางจันทร์ฉาย ตระกูลดี
 4. ประเภทบูรณาการทั่วไป
  • นายจรัญ สายเพ็ชร

           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะมอบโล่และคำประกาศเกียรติคุณ กำหนดวันมอบโล่และคำประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2549 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ โรงแรมรอยัลซิตี้ (เยื้องสถานีขนส่งสายใต้ใหม่) กรุงเทพมหานคร