สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย
HOME  >  News & Events
Title รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2552
PDF Files   Download PDF Files Date   2 มี.ค. 2553
 
            ด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2552 ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล/สาขา/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
กิจกรรมดีเด่น
1
นายกิตติพงษ์ ไชยบุญชู รหัส 5136527 ENTM/M
สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ
สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
2
นางสาวกีรติ สายมณี รหัส 5137306 SPSS/M
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
กรรมาธิการฝ่ายกีฬา
สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
3
นายขวัญชัย กุมภาพงษ์ รหัส 5037439 TMTM/D
ปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รองนายกองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คนที่ 3
ประจำปี 2552
4
นางสาวฉัตรลดา ภาวงศ์ รหัส 5036731 SPSS/M
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
กรรมการฝ่ายกีฬาองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
5
นางสาวชนาทิพย์ พลพิจิตร์ รหัส 5037094 PTPT/M
สาขากายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
ประธานฝ่ายวิชาการองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
6 นายชลภัชร ลันสุชีพ รหัส 5136107 MBBM/M
สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
รองประธานสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คนที่ 2
ประจำปี 2552
7 นายชัยยศ อ่วมจันทร์ รหัส 5137301 SPSS/M
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ประธานกรรมาธิการฝ่ายกีฬา
สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
8 นายชำนาญ ยานะ รหัส 5036424 LCCD/M
สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
9 นางสาวณัฐพร ชุมพลวงศ์ 5136541 ENTM/M
สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
10 นางสาวตฤษณา โสรัจจ์ รหัส 5037454 LCRU/M
สาขาพัฒนาชนบทศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1 ประจำปี 2552
11 นางสาวตวงพร ประเสริฐสินธุ์ รหัส 5136525 ENTM/M
สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กรรมาธิการฝ่ายวิชาการ สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
12 นายไตรรัตน์ อุทัยรังษี รหัส 5136530 ENTM/M
สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
13 นายทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม รหัส 5036258 LCCS/M
สาขาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม
องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
14 นายทิชานนท์ ไข่แก้ว รหัส 5037670 PHPH/D
ปริญญาเอก สาขาปรสิตวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Staff งานกิจกรรมองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
15 นายทิวา โกศล รหัส 5037087 PTPT/M
สาขากายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
ประธานกรรมาธิการฝ่ายจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
16 นายธัชพล เมธารัชกุล รหัส 5037671 PHPH/D
ปริญญาเอก สาขาปรสิตวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
รองประธานฝ่ายกีฬาองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
17 นางสาวธัญญาศิริ โสมคำ รหัส 5036173 RAPN/M
สาขาการพยาบาลเด็ก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิธีกรงานกิจกรรมองค์การนักศึกษา และ
สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
18 นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ รหัส 4937788 ENEP/M
สาขาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รองนายกองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คนที่ 4
ประจำปี 2552
19 นายนรินทร์ อินทรักษ์ รหัส 5137081 SIIM/D
ปริญญาเอก สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รองประธานสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คนที่ 3
ประจำปี 2552
20 นายนววิทย์ พงศ์อนันต์ รหัส 5036394 ENTM/M
สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นายกองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
21 นางสาวนันทนัช ใจกล้า รหัส 5037775 RAPN/M
สาขาการพยาบาลเด็ก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
22 นายนิพนธ์ สาระจันทร์ รหัส 5137623 EGIE/M
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (มอดินแดงเกมส์)
23 นางสาวเบญจมาศ โตวรานนท์ รหัส 5036250 GRPL/M
สาขาวิทยาการพืช
โครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
รองประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ
สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
24 นายประจักษ์ คีรีศรี รหัส 5036259 LCCS/M
สาขาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รองเหรัญญิกองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
25 นายปวริศ เพชรจันทร์ รหัส 5036420 LCCD/M
สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รองนายกองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คนที่ 2
ประจำปี 2552
26 นางสาวปัญจพาณ์ สุขโข รหัส 5038089 RAPN/M
สาขาการพยาบาลเด็ก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขาธิการองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
27 นางสาวปุณิกา พลอัมพร รหัส 5136526 ENTM/M
สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
28 นายพงษ์เพชร เบญจพลวัฒนา รหัส 5036574 MBMG/M
สาขาอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
29 นางสาวพรสุภา ฉัตรกุลกวิน รหัส 5137036 MBMG/M
สาขาอณูพันธุ์ศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
เลขาธิการสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
30 นายพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ รหัส 5136333 SHED/D
ปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กรรมาธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
31 นายพฤทธ์ สาธุทรัพย์ รหัส 5136789 NUFN/M
สาขาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
สถาบันโภชนาการ
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
32 นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์ รหัส 5037795 LCCS/M
สาขาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม ปี 2552
33 นายเมธชวิน โพธิ์ชนะพันธุ์ รหัส 4936526 GRAD/M
สาขาวิทยาการเสพติด
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
34 นายไมตรี ไชยมงคล รหัส 5236886 SHSM/M
สาขาการจัดการทางการกีฬา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ประธานฝ่ายกีฬาองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
35 นางสาวรัชดา จันทร์เป็งผัด รหัส 5037389 SPSS/M
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
36 นายรัตนพงศ์ อัตนะ รหัส 5036447 SHSM/M
สาขาการจัดการทางการกีฬา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหรียญทองแดงกีฬายูโดนานาชาติ
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-กรุงเทพ ปี 2552
37 นายวที สีสวย รหัส5137079 SIIM/M
สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ตรวจสอบการเงินสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
38 นางสาววรยา แสงเงิน รหัส 5137429 MBBM/M
สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
กรรมาธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
39 นายวัชรพล ขุนอินทร์ รหัส 5137376 NUFN/M
สาขาอาหารและโภชนการเพื่อการพัฒนา
สถาบันโภชนาการ
ประธานสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
40 นางสาววิมลิน ขาวสนิท รหัส 5236282 PHPH/M
สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการฝ่ายวิชาการองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
41 นายศรุติ เดชวิถี รหัส 5037805 SHSM/M
สาขาการจัดการทางการกีฬา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กรรมการฝ่ายกีฬาองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
42 นางสาวศิวพร ลิมปนิลชาติ รหัส 5037091 PTPT/M
สาขากายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
รองเลขาธิการสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
43 นายศุภชาติ เม่นประเสริฐ รหัส 5137257 ENAT/M
สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กรรมการฝ่ายพัสดุ องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
44 นางสาวสมกนก ยิ้มสนิท รหัส 5037797 LCCS/M
สาขาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม
องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
45 นางสาวสุภา วิตตาภรณ์ รหัส 5036905 SHMS/D
ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
46 นางสาวเสาวนีย์ เลิศกมลวรรธน์ รหัส 4937914 LCLG/M
สาขาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
47 นางสาวเสาวลักษณ์ มาธุสรสกุล รหัส 5036392 ENTM/M
สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เหรัญญิกองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปี 2552
48 นายหริรักษ์ สุขศิริวัฒน์ รหัส 5037791 LCCS/M
สาขาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษและวัฒนธรรมเอเชีย
รองประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม
องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
49 นางสาวหฤทัย เพ็ชรวิเศษ รหัส 5137305 SPSS/M
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
รองประธานกรรมาธิการฝ่ายกีฬา
สภานักศึกษานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552
50 นางสาวอรชุมา เมืองสอน รหัส 5037101 PTPT/M
สาขากายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
รองประธานฝ่ายวิชาการ
องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552

มูลค่าทุน
ทุนละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดวันรับทุน
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร