สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย
HOME  >  News & Events
Title รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2550
PDF Files   Download PDF Files Date   27 ส.ค. 2550
 
            ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนอุดหนุน
การทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2550 โดยได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการพิจารณาผู้เหมาะสมที่สมควรได้รับทุนนั้น

           สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการ
พิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2550 ดังนี้

Science and Technology

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1
นางสาวถนอมศรี เปลี่ยนสมัย
4837308 ENTM/M
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
ผศ.อัจฉราพร ขำโสภา
2
นางสาววรรษมน รายณสุข
4837309 ENTM/M
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
ผศ.อัจฉราพร ขำโสภา
3
นางสาวสิริรัตน์ อัคราช
4837329 ENAT/M
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
รศ.สยาม อรุณศรีมรกต
4
นางสาวชุติมา เกื้อกูลวงศ์
4837324 ENAT/M
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ผศ.เบญจภรณ์ ประภักดี
สถาบันวิจัยโภชนาการ
5
นางสาวโสตถิมา ไกรเกตุ
4836706 NUFT/M
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
รศ.แก้ว กังสดาลอำไพ
6
นางสาวรัษวรรณ อภิลักขิตกาล
4837758 NUFT/M
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
รศ.แก้ว กังสดาลอำไพ
7
Miss MOE SANDAR TUN
4838011 NUFN/M
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา(นานาชาติ) อ.พรรัตน์ สินชัยพานิช
คณะเภสัชศาสตร์
8
นายจรัล นับเนืองทรัพย์
4636349 PYBS/M
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ(นานาชาติ) ผศ.มัลลิกา ชมนาวัง
คณะวิทยาศาสตร์
9
นายณัฐวุฒิ เจริญผล
4837634 SCPA/M
พยาธิชีววิทยา(นานาชาติ) ศ.รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร
10
นางสาวสิริรัก ศุภอมรกุล
4736168 SCMI/M
จุลชีววิทยา ศ.พิไล พูลสวัสดิ์
11
นางสาวปาริยา ปาริยะฤทธิ์
4836489 SCEP/M
สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
(นานาชาติ)
รศ.กัลยพงษ์ จตุรพาณิชย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12
นางสาวศันสนีย์ เลิศพัชรานนท์
4836712 RANU/M
โภชนศาสตร์ ผศ.อาณดี นิติธรรมยง
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
13
นายวุฒินันท์ พรมนัส
4836661 SPSS/M
วิทยาศาสตร์การกีฬา รศ.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
14
นายเดชนริศ หาญโรจนกุล
4837570 SPSS/M
วิทยาศาสตร์การกีฬา รศ.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
15
นายเกรียงไกร นันทนิธิกร
4637194 EGTI/M
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
ผศ.พิศิษฎ์ โภคารัตน์กุล
16
นางสาวเพชญ์ เตชรัตน์
4936797 EGTI/M
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ อ.บันลือ เอมะรุจิ
สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์
17
นายบุญสรรค์ ประเสริฐกุลชัย
4837269 MBMG/M
อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ชาติชาย กฤตนัย


Health Science

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
18
นางสาวจันทรัตน์ หิรัญรังษี
4836026 PHBS/M

ชีวสถิติ
รศ.เพียงจันทร์ โรจนวิภาต
19
นางสาววรางค์รัตน์ โพธิ์แก้ว
4736304 PHES/M

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ผศ.มม.ไกรชาติ ตั้งตระการอาภา
20
นางสาวมณีนุช ให้ศิริกุล
4736314 PHES/M

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ผศ.มม.ไกรชาติ ตั้งตระการอาภา
21
นายธรรมนิตย์ นิตย์คำหาญ
4837367 PHPH/M

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
อ.วลัยรัตน์ ตัณฑประศาสน์
22
นางสาวกาญจนา สุขศรี
4837353 PHPH/M
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ผศ.มม.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
23
นายเจษฎา บัญธิมาศ
4737629 SIIM/M

วิทยาภูมิคุ้มกัน
รศ.จิรายุ เอื้อวรากุล
24
นางสาวพรสุดา หน่อไชย
4737133 SIEP/M

วิทยาการระบาด
ผศ.กมล อุดล
25
นางสาวกุสุมา ทองสุข
4736333 SIRS/M

วิทยาศาสตร์รังสี รศ.มลุลี ตัณฑวิรุฬห์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26
นางสาวทิพรัตน์ เพ้งหล้ง
4737059 RACP/M

พยาธิวิทยาคลินิก รศ.พรรณี บุตรเทพ
สถาบันวิจัยโภชนาการ
27
นางสาวทิวาพร มณีรัตนศุกร
4836702 NUFN/M

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา(นานาชาติ) ผศ.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
28
นางสาวสุธิดา จำปาเทศ
4836699 NUFN/M

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา(นานาชาติ) อ.สุนาฎ เตชางาม
คณะวิทยาศาสตร์
29
นางรุ่งนภา ไฮเอ็ท
4837481 SCMI/M

จุลชีววิทยา(นานาชาติ) ผศ.เสาวคนธ์ ภคอัครเลิศกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
30
นางรุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ
4736661 NSMW/M

การพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและสุภาพสตรี ผศ.เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร
31
นางสาวรุ่งทิพย์ พงษ์เจริญวรัญญู
4836889 NSAN/M

การพยาบาลผู้ใหญ่ รศ.เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย
คณะทันตแพทยศาสตร์
32
นางสาวมณฑา นิธิไชโย
4837424 DTPD/M

ทันตกรรมเด็ก
รศ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
33
นางสาวณัฐวรรณ เวชวงศ์วาน
4937518 DTGD/M

ทันตกรรมทั่วไป รศ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬา
34
ร.ต.นิวัฒน์ คำทุมไสย
4837568 SPSS/M

วิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ.ประณมพร จ๋วงพานิช
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
35 นายดิลก ทองสุข
4737548 TMTM/M
อายุรศาสตร์เขตร้อน ผศ.จรณิต แก้วกังวาล
คณะเภสัชศาสตร์
36
นางสาวบงกช วงษ์ปาน
4837856 PYPP/M
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี(นานาชาติ) รศ.อ้อมเดือน ล้วนรัตน์Social Science/ Humanities /Education

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
37
นายฐิติพงศ์ อนุถาวร
4837817 GRAD/M

วิทยาการเสพติด
อ.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
38
นายตรีรัตน์ โยชะนัง
4837816 GRAD/M


วิทยาการเสพติด
อ.อุนิษา เลิศโตมรสกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
39
นางสาวจินตนา เอกสุข
4938540 PRRH/M


วิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์
ผศ.อารีย์ พรหมโม้
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
40
นางสาวประวีณา สัจจเดชะ
4737175 SCED/M

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา รศ.พิณทิพย์ เรืองวงษา


มูลค่าทุน ทุนละ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดวันรับทุน

         สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษา วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146, 0-2441-4125 ต่อ 117,

เงื่อนไขการรับทุน
  1. วิทยานิพนธ์ ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า "วิทยานิพนธ์ ได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" (This thesis / dissertation is partially supported by Graduate Studies of Mahidol University Alumni Association) ทั้งนี้ให้ระบุในหน้าประวัติผู้วิจัย หัวข้อ "ทุนวิจัย (Research Grant)"
  2. ต้องมอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมแผ่น CD ให้สมาคมฯ จำนวน 1 เล่ม
  3. ต้องเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/การประชุมใหญ่ประจำปี หรือการสัมมนาประจำปีของสมาคมฯ หรือตามโอกาสที่สมาคมฯ กำหนด