สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย
HOME  >  News & Events
Title ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์
PDF Files   ใบตอบรับร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ Date   3 ตุลาคม 2548
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2548 โดยจัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือและพิธีสงฆ์ ณ โรงฆ่าสัตว์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2548 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้วจะทำการมอบโค-กระบือ แก่ข้าราชการจากกรมปศุสัตว์ เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป

คณะอนุกรรมการฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ที่มีใจกุศลทุกท่านร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา โดย
  1. โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ "โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ"เลขที่บัญชี 333-2-11654-1 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหิดล และกรุณาส่งแฟกซ์ใบตอบรับพร้อมแนบใบสำคัญการโอนเงินมาที่เบอร์ 0 -2800-2447 เพื่อออกใบสำคัญรับเงิน
  2. บริจาคเงินมาพร้อมกับใบตอบรับที่แนบมาในซอง ไปที่สำนักงานของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง ตามที่อยู่ข้างต้น ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทำบุญทำกุศลช่วยเหลือชีวิตสัตว์ร่วมกัน ด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงขจัดทุกข์โศก โรคภัยและภัยพิบัติทั้งปวงให้พินาศหมดสิ้นไป ขอให้บุญบารมีนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และหน้าที่การงานสมดังมุ่งมาดปรารถนาจงทุกประการเทอญ