สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย
HOME  >  News & Events
Title รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555
PDF Files   Download PDF Files Date   26 ก.พ. 2556
 
             ตามที่สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ดังคำสั่งสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 005/2555 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  นั้น บัดนี้คณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจำปี 2555 เสร็จสิ้นแล้ว
           สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่า ดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจำปี 2555 ดังนี้

ประเภทวิชาการ/วิจัย

1

ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล  ตั้งบริบูรณ์รัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขาฟิสิคัลเคมี คณะวิทยาศาสตร์

2

ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร        

รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
                      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

3

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงละอองทอง  วัชราภัย

      

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต                   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  คณะทันตแพทยศาสตร์


4

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร  คชการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรัตถพล  เจริญพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก  สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ประเภทบริหาร

1
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เจริญ  โชติกวณิชย์

ประธานสมาคมโรคกระดูกและข้อของประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
                      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล                            ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
                      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช  เกิดวิชัย

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
                      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล

                                ปริญญาเอก สาขาประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
4 อาจารย์ ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
                      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

5 ดร.สุรพล  ชามาตย์

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                               ประเภทบริการ

1

นางสาวจุฬาพร  ประสังสิต

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษและผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโท  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์

               
2
นางดวงแข  พิทักษ์สิน

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษด้านการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโท  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์

               
3
นางวัลลภา  สังฆโสภณ

หัวหน้างานการพยาบาลและผู้ชำนาญการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโท  สาขาพยาบาลอายุรศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์

               


ประเภทบูรณาการทั่วไป

1

พลตำรวจเอก วันชัย  ศรีนวลนัด

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท  สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2
พันเอกหญิง ดร.จริยานาฏ  เกวี

นายทหารปฎิบัติการ ประจำ บก.ทบ.ปฎิบัติราชการนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขาโรคติดเชื้อ คณะสาธารณสุขศาสตร์

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  คู่พันธวี

อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม  ทองดี

อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
                การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโท  สาขาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะมอบโล่และคำประกาศ
เกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 วันเสาร์ที่ 16  มีนาคม 2556  เวลา 15.30น.  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (เชิงสะพานซังฮี้) กรุงเทพมหานคร