สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย
HOME  >  News & Events
Title ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม
ประจำปี 2556
PDF Files   Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา Date   26 ธ.ค. 2556

          ด้วยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ/หรือเป็นผู้สร้างชื่อเสียงแก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

          สำหรับปีการศึกษา 2556 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะมอบทุนอุดหนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ

1. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
 
  1. เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ลงทะเบียนเข้าศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  2. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2518
  3. เป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. เป็นผู้ทำกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
   
  1. ปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิต คณะกรรมการชมรมต่าง ๆ ในบัณฑิตวิทยาลัย หรือกรรมการสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. เป็นผู้ร่วมกิจกรรมขององค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ชมรมฯ หรือสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และมีผลงานดีเด่น เป็นผู้เสียสละต่อสังคม หรือเป็นผู้นำชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่มหาวิทยาลัย
  5. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

2. การสมัครขอรับทุน
 
    ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
     
  1. ใบสมัครทุนศิษย์เก่าเพื่อนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม 1 ชุด
  2. รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  3. สำเนา Transcript จำนวน 1 ชุด (ระดับปริญญาตรี)
  4. สำเนา Transcript ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จำนวน 1 ชุด
  5. หนังสือรับรองจากอาจารย์จำนวน 1 ฉบับ

  6. รูปภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมระบุ วันเดือนปี  ชื่อกิจกรรม  และผู้จัดกิจกรรม

    ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ณ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146 หรือ 0-2441-4125 ต่อ 117 โทรสาร 0-2800-2447

3. กำหนดวันรับสมัคร
 
    ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  31  มกราคม  2557  (ในวันเวลาราชการ)
   

4. การพิจารณา
 
    คณะกรรมการพิจารณาทุนของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน ถือเป็นอันสิ้นสุด
   

5. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 
  1. เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงทะเบียนเข้าศึกษามาแล้ว 9 หน่วยกิต
  2. ทำกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยและ/หรือสังคมโดยรวม
  3. มีความสามารถพิเศษที่จะทำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย และ/หรือสังคมโดยรวม
  4. อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือประธานกรรมการหลักสูตร แจ้งรายละเอียดมาเพิ่มเติม
  5. ความประพฤติดี จิตพิสัยดี ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

6. การรับเงินทุน
 
    ทุนละ 5,000.-บาท โดยไม่มีข้อผูกพัน ใด ๆ
สมาคมฯ จะแจ้งกำหนดวันรับทุนในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน