สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย

HOME  >  Message from Graduate Studies Alumni President
ผมขอส่งใจน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ทั้งหลายด้วยความเคารพรัก พร้อมกับขอส่งความรักความ
ปรารถนาดีมายัง ศิษย์เก่าทุกท่านด้วยความจริงใจ ในนามของคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการสมาคมฯด้วยดีมาตลอด
ทำให้สมาคมฯมีความเจริญก้าวหน้าโดยลำดับ ดังจะเห็นได้จากการที่สมาคมฯ มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ได้รับ
การสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านอย่างสม่ำเสมอ และสมาคมฯมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์มากมายตลอด
ทั้งปีความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้ทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหิดลอันเป็นที่รักของพวกเรา
ทุกคนขจรขจายออกสู่สังคม ในวงกว้างและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน

ปี พ.ศ 2547 ที่ผ่านมานับเป็นปีมหามงคล เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถทรง
เจริญพระชนมายุ ุครบ 72 พรรษา ในนามของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอ
ถวายพระพรจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยโดยทั่วกัน
พระราชกรณีกิจที่ทรงทุ่มเทเพื่อประเทศชาติอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จะเป็นแบบอย่างให้พสกนิกรได้
เจริญรอยตามเพื่อสืบทอดพระราชปณิธานต่อแผ่นดินสืบไป

ในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับเหตุการณ์อันไม่ปกติหลายอย่าง เช่น ปัญหาความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนและการเกิดธรณีพิบัติจากคลื่นสึนามิที่ภาคใต้ ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของพลเมืองอย่างไม่สามารถประเมินค่าได้ ในนามของสมาคมฯขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อ
ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ และขอร่วมส่งใจรำลึกมายังครอบครัวของผู้สูญเสียทุกคน หวัง
ว่าเหตุการณ์อันไม่ปกติต่าง ๆ จะกลับคืนมาโดยเร็ว ด้วยพลังแห่งการรู้รักสามัคคีและความมีน้ำใจของคน
ไทยทุกคน ผมเชื่อว่า สิ่งที่ดีงามทั้งหลายเหล่านี้ จะยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป เพื่อความผาสุกของ
พลเมืองและความร่มเย็นของประเทศโดยส่วนรวม

ท้ายที่สุดนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายเคารพนับถือ อันประกอบด้วยคุณพระศรีรัตนตรัย
เป็นต้น พระเมตตาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายทั้งปวง ขอให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ประสงค์สิ่งใด ขอจงสมปรารถนาทุกประการ
เทอญ

ด้วยความรักและปรารถนาดี
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์มันตรี จุลสมัย)
นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล