สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย
HOME  >  News & Events
Title การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552
PDF Files   Download แบบฟอร์มประวัติและผลงาน Date   14 ก.ย. 2552

          ด้วยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมฯ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 โดยจะแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

  1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
  2. ประเภทบริหาร
  3. ประเภทบริการ
  4. ประเภทบูรณาการทั่วไป เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

       1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประกอบด้วย

  คุณสมบัติทั่วไป
 
1. เป็นศิษย์เก่าจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
  2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
  3. เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศชาติ
  4. เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ
  5. เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม
  6. เป็นผู้ที่มิได้เป็นกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลชุดปัจจุบัน
     
  คุณสมบัติเฉพาะสาขา
     
    ประเภทวิชาการ/วิจัย
    1. มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการและ/หรือผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
    2. ได้รับการยอมรับและ/หรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
     
    ประเภทบริหาร
    1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน
    2. มีผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือประเทศชาติ ในขณะดำรงตำแหน่ง
     
    ประเภทบริการ
    1. มีผลงานด้านบริการโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือประเทศชาติ
    2. ได้รับรางวัล หรือได้รับการเชิดชูเกียรติในการให้บริการ
     
    ประเภทบูรณาการทั่วไป
    1. มีความสามารถในการนำความรู้ไปบูรณาการก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน สังคม หรือประเทศชาติ
    2. มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการเชิดชูเกียรติในสังคม

       2. การดำเนินงาน

  คุณสมบัติทั่วไป
  1. สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าที่สมควรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552
   
  2. คณะอนุกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเสนอชื่อ มายังคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้การรับรอง
   
  3. สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเข้ารับโล่เกียรติยศพร้อมประกาศเกียรติคุณ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2552
   
  4. รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/alumni โทรศัพท์ 0-2441-5146, 0-2800-2447 โทรสาร 0-2800-2447