สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย

HOME  >  Member
 
ประเภทสมาชิก

1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่
    บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือทำประโยชน์แก่สมาคม หรือผู้มีเกียรติที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

2. สมาชิกสามัญ ได้แก่
  1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. อาจารย์ประจำที่สอนในระดับบัรพิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ

    คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสามัญ เสียค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ 500 บาท (ค่าสมัคร 100 บาท ค่าบำรุง 400 บาท)
3. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่
     ผู้สนใจทั่วไปขอสมัครเป็นสมาชิก และคณะกรรมการบริหารรับรองสามชิกวิสามัย
เสียค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ 400 บาท (ค่าสมัคร 100 บาท ค่าบำรุง 300 บาท)

4. ยุวสมาชิก ได้แก่

    นักศึกษาปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ยุวสมาชิก เสียค่าสมัคร 100 บาท ครั้งเดียว เมื่อแรกเข้าเป็นนักศึกษาจนจบหลักสูตร และเมื่อจบการศึกษาแล้ว เสียค่าบำรุง 400 บาท จะได้เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ถ้ายุวสมาชิกคนใดสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ชำระค่าบำรุง 400 บาท ก็จะหมดสภาพไป

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครสมาชิก