สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย
HOME

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2552

ประจำปี  2544

ทูลเกล้าฯ  ถวาย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมาร

ประจำปี 2545

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เหล่าสมบัติ
2. ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
3. ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

2. ประเภทบริหาร
1. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กนก ภาวสุทธิไพศิฐ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
3. ประเภทบริการ
1. นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
2. นางสาวนงนุช บุณยเกียรติ
4.ประเภทบูรณาการทั่วไป
1. รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต
2. นางนิตยา แสงเล็ก

ประจำปี 2546

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์ ดร. วรชาติ สิรวราภรณ์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง
2. ประเภทบริหาร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จีรศักดิ์ นพคุณ
4. สัตวแพทย์หญิงวันทนีย์ รัตนศักดิ์

3. ประเภทบริการ
1. อาจารย์เฉลิมพล พลมุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ปานเทพ รัตนากร

4. ประเภทบูรณาการทั่วไป
-ไม่มีผู้สมควรได้รับการคัดเลือก

ประจำปี 2547

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. รองศาสตราจารย์ปราณี ใจอาจ
2. ศาสตราจารย์มาลัย วรจิต

2. ประเภทบริหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์
2. รองศาสตราจารย์ ทพญ.ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์

3. ประเภทบริการ
1.นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์
2.นางศรีวรรณา ตันศิริ


4. ประเภทบูรณาการทั่วไป
1. รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์
2. แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

ประจำปี 2548

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช
3. ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
4. ศาสตราจารย์ ดร.สมพล ประคองพันธ์
5. Dr.Sangkot Marzuki

2. ประเภทบริหาร
1. อาจารย์กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัศวรัตน์
3. ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์

3. ประเภทบริการ
1. นางจันทร์ฉาย  ตระกูลดี4. ประเภทบูรณาการทั่วไป
1.นายจรัญ สายเพ็ชร (เสียชีวิตแล้ว)

ประจำปี 2549

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1.ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
2.ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
3.ดร.ปราณี ฟู่เจริญ
2. ประเภทบริหาร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณวงศ์ เทพชาตรี

3. ประเภทบริการ
1. รองศาสตราจารย์ลาวัณย์ ผลสมภพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์

4. ประเภทบูรณาการทั่วไป
1. อาจารย์กิจชัย ส่องเนตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย
3. อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล


ประจำปี 2550

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1.  ศาสตราจารย์นายแพทย์สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร
2. ประเภทบริหาร
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สมศักดิ์
จักรไพวงศ์
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร
3. นายธวัชชัย ไทยเขียว
4. นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์

3. ประเภทบริการ
1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์

4. ประเภทบูรณาการทั่วไป
1. นางสมคิด รอดอินทร์
2. นางสาวสุกัญญา เนตะศาสตร์


ประจำปี 2551

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
2. ศาสตราจารย์ ดร.มนัส พรหมโคตร
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ สหัสกุล
4. ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต

2. ประเภทบริหาร
1. นายบุญสนอง บุญมี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย
3. นางสาวเยาวลักษณ์ หาญวชิรพงศ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
5. รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์
6. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ
7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์อินทรพล หอวิจิตร
3. ประเภทบริการ
1. รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์
2. นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
3. นางรุจิรา สัมมะสุต
4. นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ


4. ประเภทบูรณาการทั่วไป
1. รองศาสตราจารย์ธรา วิริยะพานิช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพ รื่นวงษา
3. ศาสตราจารย์ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์
4. รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตะมะเวทิน
5. ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

ประจำปี 2552

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สิงห์น้อย
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
11. ดร.ละออ ชัยลือกิจ
2. ประเภทบริหาร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
4. นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ

3. ประเภทบริการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา ลีฬหกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย4. ประเภทบูรณาการทั่วไป
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ
3. รองศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ดร.สุขสมัย สมพงษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ดาวฉาย
5. นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์