สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย
HOME  >  News & Events
Title ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 และฟัง "ปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์" ครั้งที่ 15
PDF Files   แผนที่ Date   19 มี.ค. 2553

           ด้วยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพมหานคร (ถ.จรัญสนิทวงศ์ เชิงสะพานซังฮี้)

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเรียนแจ้งว่า
             - งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
             - งานปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 15 และ
             - งานเลี้ยงรับรอง ครั้งที่ 3 (ค็อกเทล)
กำหนดจัดงานวันที่ 20 มีนาคม 2553 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ คงจัดเหมือนเดิม ไม่งดค่ะ

กำหนดการ
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 เวลา 12.30 - 20.00 น.
ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
(ถ.จรัญสนิทวงศ์ เชิงสะพานซังฮี้)

เวลา กำหนดการ
12.30 น.
ลงทะเบียน
13.30 - 15.30 น.
ปาฐกถา "สวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 15"
เรื่อง "Food and Nutrition Security: ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายโภชนาการและการคุ้มครองผู้บริโภค
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สำนักงานใหญ่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
นายกสมาคม มอบเหรียญทองเกียรติยศและเงินรางวัล
(อาหารว่างในห้อง)
15.30 - 16.30 น.
พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา
- ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมอบโล่รางวัล
- มอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมฯ
- มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทางด้านกีฬา (ถ้ามี)
- มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม
16.30 - 17.30 น.
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
มอบโล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษา (15.30 - 16.30 น.)
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
วาระที่ 3 แถลงผลงานการดำเนินงาน ปี 2552
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
17.30 - 20.00 น.
เชิญร่วมงานเลี้ยงรับรอง ครั้งที่ 3 (ค็อกเทล) ดนตรีและสังสรรค์ศิษย์เก่า


ติดต่อสอบถามได้ที่
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 02-800-2447, 02-441-5146
โรงแรมรอยัลริเวอร์ 02-422-9222