สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย

HOME  >  Introduction
     นับจากที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา บัณฑิต
วิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยกลางเพื่อประสานการจัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และได้รับความ
ร่วมมือด้วยดีจากคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดมา จนปัจจุบันมีถึง 253 หลักสูตร และมีผู้เข้า
ศึกษาแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโท
และปริญญาเอก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกัน ฝึกทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสาขาวิชาต่างๆ
จนทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดตั้งสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นในปี พ.ศ. 2521 และได้เปลี่ยนมา
เป็นองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และชมรมต่างๆ ที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบขององค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

     เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดี และสืบเนื่องของนักศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มันตรี จุลสมัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในขณะนั้นพร้อมด้วยศิษย์เก่าบัณฑิต
วิทยาลัยจำนวนหนึ่งได้ร่วมก่อตั้ง "สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ขึ้นเพื่อ
เป็นศูนย์กลางระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสถาบัน โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ ต.460/2537 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2537 และหนังสือ
กรมตำรวจอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขที่ 3450/2538 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538

     คณะกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เชิญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มันตรี
จุลสมัย เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรกในฐานะศิษยืเก่า รุ่นที่ 1 และได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งสมาคม
ศิษย์เก่าฯ โดยได้มอบเงินจำนวน 794,646.29 บาท(เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ซึ่ง
เป็นเงินรายได้จากกิจกรรมนักศึกษาที่สะสมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 อันเป็นทุนเริ่มต้นของสมาคมฯ เป็น
ต้นมา
     วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อบังคับ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หมวด 2 ข้อ 4 มีดังนี้
 1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิก
 2. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ
 3. ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
 4. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. ส่งเสริมเกียรติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาชิกที่ดีเด่น
 6. ส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านดนตรี การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสาธารณสุข ทรัพยากร การพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 7. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
     เพื่อให้การดำเนินการของสมาคมฯ ได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯจึงได้กำหนดนโยบาย และแผนดำเนินงาน โดยสรุปเป็นสาระสำคัญดังนี้
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าได้จัดตั้งองค์กรในท้องถิ่น ในรูปแบบของชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลในภูมิภาค หรือกลุ่มพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนช่วยเหลือในวิชาการและสังคมซึ่งกันและกัน ทั้งมีโอกาสร่วมทำกิจกรรมตามวาระอันควร ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 2. ดำเนินการจัดประชุมใหญ่ การสัมมนาทางวิชาการและร่วมสังสรรค์ระหว่างสมาชิกและผู้สนใจภาย
  นอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3. จัดตั้งกองทุนต่างๆขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เช่น กิจการด้านสัมมนาวิชาการ ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในรูปแบบกองทุนให้เปล่าและทุนยืม (Graduate Loan)
 4. จัดให้ทุนเพื่อสนับสนุนแก่ศิษย์ปัจจุบันที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจจกรรมในองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยและสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนให้ทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนแก่นักศึกษา บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ว่าเป็นผู้สมควรได้รับการสนับสนุน
 5. จัดตั้งฐานข้อมูลศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข่าวระหว่างสมาชิกและบุคคลทั่วไป