สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย
HOME  >  News & Events
Title รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
PDF Files  

Download PDF Files : ใบตอบรับ เข้าร่วมพิธีรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2557 (ฉบับแก้ไขวันที่)

Download PDF Files : รายชื่อ

Date   4 ก.ค. 57
 
            

ขอปรับเปลี่ยนวันรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ปี 2557
จากวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เป็น
วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
เวลา สถานที่คงเดิม อ่านรายละเอียด

Download PDF Files : ใบตอบรับ เข้าร่วมพิธีรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2557 (ฉบับแก้ไขวันที่) อ่านรายละเอียด

ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2557 ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจำตัว

สาขา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

1.

น.ส.ภัทรา  จันทราวิสุทธิ์
5536142 MBMG/M

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์

รศ.กนกพร  ไตรวิทยากร

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

2.

นายมุตตาฆีน  เจ๊ะและ
5536530 ILSE/M

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

อ.ดร.ภิรมย์  เชนประโคน

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

3.

น.ส.อุษา  มะลิซ้อน
5536658 CFHD/M

พัฒนาการมนุษย์

ผศ.ดร.สาวิตรี  ทยานศิลป์

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันโภชนาการ

4.

น.ส.ปิยนิตย์  ชูรักษ์
5436398 RANU/M

โภชนศาสตร์

อ.ดร.กิตติ  สรณเจริญพงศ์

สถาบันโภชนาการ

5.

นายอลงกต  สิงห์โต
5436499 NUFN/M

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา

อ.ดร.จินต์  จรูญรักษ์

6.

น.ส.นิภาวรรณ  ธาตุทอง
5537535 NUND/M

โภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.ดร.กิตติ  สรณเจริญพงศ์

คณะเภสัชศาสตร์

7.

น.ส.ธวัลรัตน์  มิ่งขวัญ
5437032 PYPT/M

เภสัชการ

รศ.ดร.ภญ.ดวงดาว  ฉันทศาสตร์

8.

ภก.ปองพล  ทนุผล
5636692 PYPC/M

เภสัชเคมีและเภสัช
พฤกษเคมี

รศ.ดร.ภญ.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท์

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจำตัว

สาขา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

9.

ว่าที่ร้อยตรีทัตชัย  ทรัพย์สืบวงศ์
5436344 TMTM/M

อายุรศาสตร์เขตร้อน

รศ.ดร.นฤมล  โกมลมิศร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

10.

นายพันธวิทย์  วัฒนศรีสิน
5537420 EGCE/M

วิศวกรรมโยธา

ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัตน์

11.

นายอรรถพล ธรรมปัญญารัตน์
5336116 EGIE/M

วิศวกรรม
อุตสาหการ

อ.ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีตระกูลชัย

12.

น.ส.ดลนภา  มีผล
5436440 EGTI/M

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

ผศ.ดร.อดิศร  ลีลาสันติธรรม

โครงการจัดตั้งสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

13.

Ms.PATANE  GIULIA
5537848 HPHR/M

สิทธิมนุษยชน

Lecture Dr.Coeli Barry

14.

Ms.UZMA SHUKRANA
5538185 HPHR/M

สิทธิมนุษยชน

Lecture Dr.Naparat  Kranrattanasuit

15.

MR.ABHAY LUTHRA
5338050 HPHR/M

สิทธิมนุษยชน

Lecture Dr.Sriprapha Petcharamesree

16.

Mr.MD.MAHBUBUL HAQUE
5338055 HPHP/D

สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

 Lecture Dr.Eakpant Pindavanija

คณะเทคนิคการแพทย์

17.

น.ส.อภิสรา  วรรณพฤกษ์
5636325 MTMT/M

เทคนิคการแพทย์

ผศ.ดร.ดลินา  ตันหยง

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

18.

น.ส.วิภาวี  สุขสุวรรณ
5538018 SHSS/M

สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 รศ.จิราพร  จักรไพวงศ์

19.

น.ส.ปฐมพร  สมบัติทวี
5536290 SHSM/M

การจัดการการกีฬา

ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์

20.

น.ส.ฝนทิพย์  ศรีวาลัย
5536285 SHEM/M

การจัดการการศึกษา

 อ.ดร.ศิวะพร  ภู่พันธ์

21.

นายพิมลสวัสดิ์  สุมณฑา
5537082 SHES/M

จริยศาสตร์ศึกษา

 รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจำตัว

สาขา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

คณะทันตแพทยศาสตร์

22.

นายปกรณ์  ชื่นจิตต์
5537458 DTOP/M

ทันตกรรมหัตถการ

 ผศ.ทพ.ดร.วรรณธนะ  สัตตบรรณศุข

23.

น.ส.อัศวินี  ศรีอุทัย
5537269 DTPD/M

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 ผศ.ดร.เข็มทอง  มิตรกูล

วิทยาลัยราชสุดา

24.

น.ส.พรภิญญา  หาญวัฒนานุกุล
5437604 RSRD/M

วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

อ.ดร.ดลพร  เผือกคง

25.

นางมาลิน  เนาว์นาน
5237539 RSRD/M

วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ผศ.ดร.พิมพา  ขจรธรรม

คณะกายภาพบำบัด

26.

น.ส.ธชวรรณ  ลิมป์พัชราภรณ์
5536412 PTPT/M

กายภาพบำบัด

ผศ.ดร.สุนีย์  บวรสุนทรชัย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

27.

MR. ALEX MICHAEL RIGGIO
5537763 ENMT/M

การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Asst.Prof. Dr.Rattanawat Chaiyarat

28

น.ส.พชรวลี  ใจหาญ
5537897 ENTM/M

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์  เที้ยธิทรัพย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

29.

น.ส.วรวัลย์  เดชาวิชิตเลิศ
5537674  STMM/M

จุลชีววิทยา

รศ.ดร.อุไรวรรณ  โฆษิตานนท์

30.

นายจงวัฒน์  ชีวกุล
5537246 SIRS/M

วิทยาศาสตร์รังสี

รศ.มลุลี  ตัณฑวุรุฬห์

31.

น.ส.วราพร  วิริยะอลงกรณ์
5436904 SIEP/M

วิทยาการระบาด

รศ.นพ.วีรศักดิ์  เมืองไพศาล

32.

น.ส.ลัดดาวัลย์  กงพลี
5537450 SIAN/M

กายวิภาคศาสตร์

รศ.สพ.ญ.วาสนา  ผลากรกุล

คณะพยาบาลศาสตร์

33.

น.ส.นฎา  งามเหมาะ
5536319  NSGN/M

การพยาบาลผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.วิราพรรณ  วิโรจน์รัตน์

34.

น.ส.วิภาวดี  โพธิโสภา
5536304 NSAN/M

การพยาบาลผู้ใหญ่

รศ.ดร.เกศรินทร์  อุทริยะประสิทธ์

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจำตัว

สาขา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

คณะพยาบาลศาสตร์ (ต่อ)

35.

น.ส.หทัยชนก  นิติกุล
5437181 NSPN/M

การพยาบาลเด็ก

อ.ดร.สุดาภรณ์  พยัคฆเรือง

36.

นางจิราพร  วงษ์สุวรรณ
5437182 NSPN/M

การพยาบาลเด็ก

รศ.ดร.นงลักษณ์  จินตนาดิลก

คณะวิทยาศาสตร์

37.

น.ส.ทิฆัมพร  ล้วนเลิศ
5436633 SCBC/M

ชีวเคมี

ศ.ดร.พิมพ์ใจ  ใจเย็น

38.

น.ส.สุภาวรรณ  จำนงค์ทรง
5536189 GRPL/M

วิทยาการพืช

อ.ดร.อัญชีรา  วิบูลย์จันทร์

39.

น.ส.สุวนีย์  ไพศาลสมบัติ
5436236 SCEP/M

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

รศ.ดร.พิพัฒน์  เจิดรังษี

40.

น.ส.รตยา  ถนอมรัตน์
5436648 SCPA/M

พยาธิชีววิทยา

รศ.ดร.สุดา  เรียงโรจน์พิทักษ์

41.

นายคุณาพัฒน์  พิชญ์ปัญญฉัฐ
5536245 SCME/M

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

ดร.มัณฑนา  จริยาบูรณ์

42.

น.ส.ดุษฎี  อ๊อสปอนด์พันธ์
5537504  SCPM/M

เภสัชวิทยา

ผศ.ดร.พรพรรณ  วิวิธนาภรณ์

43.

น.ส.กันตา  ปรานวีระไพบูลย์
5537965 SCAN/M

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

ผศ.ดร.กุลธิดา  ชัยธีระยานนท์

44.

น.ส.ฐาปนี  พฤกษตระกูล
5436719 SCAI/M

เคมีวิเคราะห์และเคมีอนิน
ทรีย์ประยุกต์

อ.ดร.รัตติกาล  จันทิวาสน์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

45.

น.ส.สุธีตา  สรัสสมิต
5437574 SPSS/M

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

รศ.พ.ต.ดร.รุ่งชัย  ชวนไชยะกูล

46.

น.ส.ศิญารัตน์  ฐิติพงศ์ตระการ
5536656 SPSS/M

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ดร.วารี  วิดจายา

47.

น.ส.นนทญา  นกน้อย
5437577 SPSS/M

วิทยาศาสตร์การกีฬา

รศ.ดร.ศิริรัตน์  หิรัญรัตน์

48.

น.ส.อาริตา  ปลื้มถนอม
5436295 SPSS/M

วิทยาศาสตร์การกีฬา

รศ.ดร.ศิริรัตน์  หิรัญรัตน์

49

นายวุฒิวิทย์  รุ่งสว่าง
5536654 SPSS/M

วิทยาศาสตร์การกีฬา

อ.ดร.วีรวัฒน์  ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจำตัว

สาขา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

50.

น.ส.มะลิวรรณ  วงษ์ขันธ์
5536602 RAMH/M

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ผศ.ดร.พัชรินทร์  นินทจันทร์

51.

นายทินกร  ดอนมูล
5436416 RAMP/M

ฟิสิกส์การแพทย์

พญ.วิชชนา  จำรูญรัตน์

52.

น.ส.วีรญา  ชาลี
5537600 RACD/M

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

รศ.กฤษณา  เลิศสุขประเสริฐ

53.

น.ส.ตะวันรัตน์  สกุลรุ่งจรัส
5536555 RAPN/M

การพยาบาลเด็ก

ผศ.ดร.ชื่นฤดี  คงศักดิ์ตระกูล

54.

น.ส.ศิรินาฏ  สอนสมนึก
5437863 RAAN/M

การพยาบาลผู้ใหญ่

ผศ.ดร.กุสุมา  คุววัฒนสัมฤทธิ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

55.

นายวิกรม  รุจยากรกุล
5537559 PHPH/M

บริหารสาธารณสุข

รศ.ดร.ปิยธิดา  ตรีเดช

56.

น.ส.รัตนาภรณ์  อาษา
5636833 PHmH/M

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.วิริณธิ์  กิตติพิชัย

57.

น.ส.ทัดขวัญ  มธุรชน
5336167 PHPH/M

การพยาบาลสาธารณสุข

รศ.ดร.อรวรรณ แก้วบุญช

58.

น.ส.ลัดดาวัลย์  ชะละจิตต์
5537607 PHPH/M

โภชนวิทยา

อร.ดร.ฉัตรภา  หัตถโกศล

59.

น.ส.ศุลีกร  ศิวเสน
5536113 PHCN/M

การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน

ผศ.ดร.ทัศนีย์  รจิวรกุล

60.

น.ส.พักตร์วิภา  วงศ์วาน
5536399 PHOH/M

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รศ.ดร.สมพร  กันทรดุษฏี เตรียมชัยศรี

61.

น.ส.หฤทชญา  นับแสง
5536082 PHES/M

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ธนาศรี  สีหะบุตร

62.

นายวัลลภ  วาทะสิทธิ์
5536612 PHPH/M

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

ผศ.ดร.สุคนธา  ศิริ

63.

น.ส.รัชดาภรณ์  แสนศรี
5537387 PHPH/M

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

อ.ดร.ชญาภรณ์  ศรีณพฤฒิ

64.

น.ส.ณฐนนท  บริสุทธิ์
5337065 PHPH/M

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

ดร.ทพ.สุทธิ  เจริญพิทักษ์

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจำตัว

สาขา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

คณะสาธารณสุขศาสตร์  (ต่อ)

65.

นายรังษีนพดล  โถทอง
5337029 PHPH/M

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

รศ.ดร.วิศิษฎ์  ฉวีพจน์กำจร

มูลค่าทุน
ทุนละ 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดวันรับทุน
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษา เปลี่ยนจากวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เป็น วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา13.00  น. ณ ห้องประชุม  408  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  (ศาลายา)  โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146, 0-2441-4125 ต่อ 117

การติดต่อขอลงทะเบียนรับทุน
นักศึกษาผู้ได้รับทุน ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนได้ที่ทาการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงอังคารที่ 15  กรกฎาคม 2557 ในเวลาราชการ

เงื่อนไขการรับทุน
1. วิทยานิพนธ์ ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า “วิทยานิพนธ์ ได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” (This thesis / dissertation is partially supported by Graduate Studies of Mahidol University Alumni Association) ทั้งนี้ให้ระบุในหน้าประวัติผู้วิจัย หัวข้อ “ทุนวิจัย (Research Grant)”
2. ต้องมอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมแผ่น CD ให้สมาคมฯ จำนวน 1 เล่ม
3. ต้องเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/การประชุมใหญ่ประจาปี หรือการสัมมนาประจาปีของสมาคมฯ หรือตามโอกาสที่สมาคมฯ กำหนด