สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย
HOME  >  News & Events
Title ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์
PDF Files   ใบตอบรับร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ Date   14 ก.ย. 2552
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยจัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และพิธีสงฆ์ ณ โรงฆ่าสัตว์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้วจะทำการมอบโค-กระบือแก่ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือของสมาคมฯ ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 8 และสมาชิกที่ได้ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือมาแล้วรวมทั้งสิ้น 229 ตัว ดังนั้นคณะอนุกรรมการฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ที่มีใจกุศลทุกท่านร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธากันต่อไปอีก โดย
  1. โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ "โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ" เลขที่บัญชี 333-2-11654-1 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหิดล และกรุณาส่งแฟกซ์ใบตอบรับพร้อมแนบใบสำคัญการโอนเงินมาที่เบอร์ 0 -2800-2447 เพื่อออกใบสำคัญรับเงิน

  2. บริจาคเงินมาพร้อมกับใบตอบรับที่แนบมาในซองไปที่สำนักงานของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต
    วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง ตามที่อยู่ข้างต้น


  3. บริจาคเงินใส่ตู้รับบริจาค "โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามคณะต่าง ๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดได้ร่วมกันทำบุญทำกุศลช่วยเหลือชีวิตสัตว์ให้รอดพ้นจากการถูกฆ่า ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ขอจงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านปราศจากทุกข์โศก โรคภัยและภัยพิบัติทั้งปวง ให้พินาศหมดสิ้นไป ขอให้บุญบารมีนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และหน้าที่การงานสมดังมุ่งมาดปรารถนาจงทุกประการเทอญ