Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  การเข้าศึกษาต่อ  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  วิธีการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 1)
 
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 2)
 
  การสอบข้อเขียน  
  การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  รับสมัครออนไลน์  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  กำหนดการรับสมัครต่างๆ  
  กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
Admission (Thai Applicants)
Mahidol University
 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน
  • สำหรับการส่งหลักฐานทางไปรษณีย์จำนวน 2 รูป
  • กรณีผู้สมัครส่งไฟล์รูป (Upload) ขนาดไม่เกิน 2 MB (รูปแบบ .jpeg)

 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (ในปีการศึกษา 2557) ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557)

 3. บันทึกผลการศึกษา
  • ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้ม
   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (ในปีการศึกษา 2557) ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report)
  • ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน เช่น มีวุฒิ ป.ป., พ.ม., ป.ม., ป.กศ.สูง, ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส.
   ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 5. สำเนาทะเบียนบ้าน

 6. หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการและระบุ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  เป็นต้น
 7. ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  พ.ศ. 2553 หรือสถาบันอื่นที่ บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง ดูรายละเอียดดังนี้

  -ตรวจสอบเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นผลผ่านได้
  -ศูนย์ทดสอบ TOEFL-ITP ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลคะแนน

  ทั้งนี้ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากการสอบคัดเลือกตามกำหนดการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละรอบ /ปีการศึกษาไม่สามารถนำผลสอบมาใช้ในการพิจารณาสำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งต่อไปได้     

            สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะใช้ผลการสอบ  “ผ่าน”    ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นขอให้แนบหนังสือรับรองการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากบัณฑิตวิทยาลัย  หรือหลักฐานแสดงการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง(ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัคร โดยจะได้รับ การยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ
          กรณีผู้สมัครระดับปริญญาเอก ที่มีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแล้ว หากมีความประสงค์จะเข้าสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL-ITP) ตามกำหนดการสอบคัดเลือกในรอบที่สมัคร ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP จำนวน 1,200 บาท พร้อมค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ทาง Internet จำนวน 500 บาท
           
        ในการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการหรือระบุ ทั้งนี้ในการสมัครแต่ละรอบ ผู้สมัครอาจสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา
  ซึ่งผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกครั้งตามรอบที่สมัคร และ/หรือตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชา
  ที่สมัคร โดยหากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบสำเนาหลักฐานการสมัครอย่างละ 2 ฉบับ โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องใน หลักฐานการสมัครทุกฉบับ

*หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเป็นเอกสารปลอมบัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนักศึกษาหากรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาแล้ว ทั้งนี้จะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

* กรณีส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบสำเนาหลักฐานการสมัครอย่างละ 2 ฉบับ โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ

* กรณีผู้สมัครส่งไฟล์เอกสาร (Upload) ขนาดของเอกสารไม่เกิน 2 MB (รูปแบบ .pdf )  เฉพาะรูปถ่ายให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg   โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ   

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University