Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  การเข้าศึกษาต่อ  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  วิธีการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 1)
 
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 2)
 
  การสอบข้อเขียน  
  การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  รับสมัครออนไลน์  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  กำหนดการรับสมัครต่างๆ  
  กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
Admission (Thai Applicants)
Mahidol University
   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
         ระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
   คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
   มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
   สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการ
         การอุดมศึกษาให้การรับรอง
   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลา การศึกษา  6 ปี หรือเป็นผู้สำเร็จ
         การศึกษาระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
   คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือ
         ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
   มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
   สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
          หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
   คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50  
   มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
   สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00 
   มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
   สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

  1. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนดให้แนบคำร้องขออนุมัติสมัครสอบ โดยผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชาก่อนสมัคร

  2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติในหลักสูตรสาขาวิชาที่จะสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชานั้นกำหนดไว้ หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชาตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ถูกต้องบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนด ให้แนบคำร้องขออนุมัติสมัครสอบ PDF Files 
โดยผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชาก่อนสมัคร.

   

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University