Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  การเข้าศึกษาต่อ  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  วิธีการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 1)
 
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 2)
 
  การสอบข้อเขียน  
  การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  รับสมัครออนไลน์  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  กำหนดการรับสมัครต่างๆ  
  กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
Admission (Thai Applicants)
Mahidol University
   

    กำหนดการสอบข้อเขียนผู้สมัครระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   ระดับปริญญามหาบัณฑิต  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่สอบ
สำหรับผู้สมัคร
รอบที่ 1
วันที่สอบ
สำหรับผู้สมัคร
รอบที่ 2
*
วิชาที่สอบ
เวลาที่สอบ
สถานที่สอบ
17  ม.ค. 2558


16  พ.ค. 2558

* เปิดรับสมัคร
เฉพาะบาง
หลักสูตรสาขาวิชา

1. วิชาภาษาอังกฤษ
2. วิชาความรู้ทั่วไป
3. วิชาพื้นฐาน**
8.30 – 11.30 น.
11.30 –12.30 น.
13.30 –16.30 น.
ม. มหิดล ศาลายา จ. นครปฐม
โดยดูรายละเอียดห้องสอบ
ได้จาก www.grad.mahidol.ac.th
หรือประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
สาขา ทุกแห่ง


** ดูรายละเอียดวิชาสอบในการสอบวิชาพื้นฐาน จากตารางการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
*** ผู้สมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนให้ตรงกับช่วงกำหนดการสอบในรอบที่สมัคร

โดยผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนดังนี้

  • ผู้สมัครระดับดุษฎีบัณฑิต สอบวิชาภาษาอังกฤษข้อสอบ TOEFL – ITP (ใช้เวลาสอบประมาณ 115 นาที)
  • ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบวิชาภาษาอังกฤษซึ่งออกข้อสอบโดยหน่วยภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะใช้ผลการสอบ “ผ่าน” ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง ดูรายละเอียดดังนี้

   -ตรวจสอบเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นผลผ่านได้
   -ศูนย์ทดสอบ TOEFL-ITP ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลคะแนน

ขอให้ผู้สมัครแนบหลักฐานแสดงการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ จากบัณฑิตวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัคร โดยจะได้รับ การยกเว้น ไม่ต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร)

ทั้งนี้ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากการสอบคัดเลือกตามกำหนดการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละรอบ / ปีการศึกษา
(ตามตารางข้างต้น) ไม่สามารถนำผลสอบมาใช้ในการพิจารณาสำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งต่อไปได้

     ประกอบด้วย
  ความถนัดทั่วไป
  คณิตศาสตร์
  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  วิชาพื้นฐานตามที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาจะกำหนดให้สอบ
 
ในวันสอบผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงต่อกรรมคุมสอบด้วย (ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ)
   

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University