Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  การเข้าศึกษาต่อ  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  วิธีการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 1)
 
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 2)
 
  การสอบข้อเขียน  
  การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  รับสมัครออนไลน์  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  กำหนดการรับสมัครต่างๆ  
  กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
Admission (Thai Applicants)
Mahidol University
   

    หลักสูตรภาคปกติ/นานาชาติ เวลาราชการ
    หลักสูตรภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ    ภาคต้น สิงหาคม - ธันวาคม
    ภาคปลาย มกราคม - พฤษภาคม
    ภาคฤดูร้อน พฤษภาคม - กรกฎาคม     แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือ ทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต
(1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
(2) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
(2) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 
     แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบ คือ

แบบ ก (1) ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม
หรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต
แบบ ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทำสารนิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต และ่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 
  มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก และ
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
  ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ ที่กำหนด
  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน
 
  มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ ที่กำหนด
  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) (สำหรับแผน ข)
  เสนอวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้าย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
  ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ที่มีนักวิชาการกลั่นกรองหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceeding)
(สำหรับแผน ก )แบบ ก(1) และแบบ ก (2)
 
  มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
  ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ ที่กำหนด
  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด

   

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University