Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  การเข้าศึกษาต่อ  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  วิธีการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 1)
 
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 2)
 
  การสอบข้อเขียน  
  การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  รับสมัครออนไลน์  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  กำหนดการรับสมัครต่างๆ  
  กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
Admission (Thai Applicants)
Mahidol University
 
สมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ สมัครทาง Internet
  ซื้อใบสมัคร ใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ราคาชุดละ 500 บาท (ใบสมัคร 1 ชุด สำหรับสมัคร 1 สาขาวิชา)
โดยส่งจดหมายระบุหน้าซอง ซื้อใบสมัคร แจ้งระดับปริญญาและ หลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร พร้อมแนบ
"ธนาณัติ" หรือ "ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย์" สั่งจ่ายในนาม "บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล"
ส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตู้ปณ.15 ปณจ. พุทธมณฑล ศาลายา จ.นครปฐม 73170
(กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ถึงตัวท่านเองพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ลงบนกระดาษเปล่า ขนาด 4 x 5 นิ้ว สอดมาในซอง)
  การสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและติดรูปถ่ายพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ใส่ซอง
ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องชำระค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP คนละ 1,000 บาท (ยื่นพร้อม หลักฐานการสมัคร) โดยใช้ " ธนาณัติ" หรือ " ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์" สั่งจ่ายในนาม
"บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล"
ส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตู้ปณ.15 ปณจ. พุทธมณฑล ศาลายา จ.นครปฐม 73170
  หลักฐานการสมัคร
 1. ใบสมัคร (บฑ.8)

 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน

 3. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (จำนวน 2 ชุด)
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร หรือหนังสือรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2552 (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2552)

 4. บันทึกผลการศึกษา (จำนวน 2 ชุด)
  • ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
  • ผู้ที่กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2552 ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาเท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา
  • ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน เช่น มีวุฒิ ป.ป., พ.ม., ป.ม., ป.กศ.สูง, ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 2 ชุด)

 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 2 ชุด)

 7. หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการและระบุ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น (จำนวน 2 ชุด)

 8. (ถ้ามี) ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง โดยผลการสอบให้มีอายุใช้ได้ 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครสอบ (จำนวน 2 ชุด)

  ทั้งนี้ผู้สมัครที่ประสงค์จะใช้ผลการสอบ "ผ่าน" ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นขอให้แนบหลักฐานแสดงการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ จากศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง ยื่นพร้อมใบสมัคร โดยจะได้รับ การยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ
* ผู้สมัครต้องแนบสำเนาหลักฐานการสมัครอย่างละ 2 ฉบับ โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University