Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  การเข้าศึกษาต่อ  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  วิธีการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 1)
 
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 2)
 
  การสอบข้อเขียน  
  การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  รับสมัครออนไลน์  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  กำหนดการรับสมัครต่างๆ  
  กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
Admission (Thai Applicants)
Mahidol University
 
สมัครทาง Internet
  บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครเฉพาะทาง Internet สำหรับ ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557– 5 มกราคม 2558 และรอบที่ 2 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557 ถึง 16 เมษายน 2558 โดยผู้สมัครดำเนินการดังนี้
 1. ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร

 3. ระบุรอบที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558

 4. ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร

 5. กรอกใบสมัคร (บฑ. 8) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดการรับสมัครข้างต้น โดยผู้สมัครในรอบที่ 1 จะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในเวลา 16.30 น. ของวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 และผู้สมัครในรอบที่ 2 จะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายใน เวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 โดยผู้ที่ส่งข้อมูลการสมัครทาง Internet ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และ ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องชำระค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ทาง Internet สาขาวิชาละ 500 บาท เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องชำระค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP คนละ 1,200 บาท

 6. การส่งหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับโดยให้ดำเนินการ เลือกวิธีส่งเอกสารเพียงวิธีเดียว เท่านั้น ดังนี้
  • ผู้สมัครส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานการชำระเงิน โดยการส่งไฟล์เอกสารต่าง ๆ ขนาดของเอกสารไม่เกิน 2 MB (รูปแบบ .pdf )  เฉพาะรูปถ่ายให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg   หรือ   
  • ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครและเอกสารหลักฐานการชำระเงิน ทางไปรษณีย์มาที่.. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตู้ ปณ. 15 ปณจ. พุทธมณฑล ศาลายา จ.นครปฐม 73170 (วงเล็บมุมซอง...หลักฐานการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา)

 7. วิธีการชำระเงินค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ทาง Internet มี 2 วิธี โดยผู้สมัครในรอบที่ 1 จะต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558และผู้สมัครในรอบที่ 2 จะต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 ดังนี้
  • พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบ Invoice) ตาม ข้อ 5 ไปยื่นชำระเงิน ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
  • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ (บัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับเงินสด,ธนาณัติ หรือเอกสารการเงินประเภทอื่น นอกจากวิธีการชำระเงินที่ ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น และกรณีผู้สมัครชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะและต้องชำระใหม่ทั้งหมด )

 8. ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 6 ภายในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 (สำหรับผู้สมัครรอบที่ 1) และ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 (สำหรับผู้สมัครรอบที่ 2) หากพ้นกำหนดการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา (กรณีส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ถือ วันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์)
 9. กรณีผู้สมัครประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา ในรอบที่สนใจสมัคร สามารถสมัครได้ หากสาขาวิชาที่สมัครกำหนดสอบวิชาพื้นฐานเหมือนกัน หรือไม่สอบวิชาพื้นฐาน แต่จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ต้องเริ่มปฏิบัติตามข้อ 5 - 8 ใหม่ และต้องชำระค่า ใบสมัคร(รวมค่าสมัคร) ทาง Internet สาขาวิชาละ  500 บาท กรณีผู้สมัครระดับปริญญาเอก  มากกว่า 1 สาขาวิชาให้ชำระค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP เพียงครั้งเดียว

 10. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสถานะการ รับสมัครทาง Internet ที่ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th ทั้งนี้ผู้สมัครต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ที่เว็บไซต์ข้างต้น) ในวันที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบข้อเขียน (วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 สำหรับผู้สมัครรอบที่ 1) และ (วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 สำหรับผู้สมัครรอบที่ 2) ซึ่งในวันสอบข้อเขียนผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย (ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ)


 
         หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
หรือเป็นเอกสารปลอมบัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนักศึกษาหากรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาแล้ว ทั้งนี้จะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 

>> เข้าสู่ระบบ <<

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University