Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
 
 
ดูทั้งหมด | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551  
Total List 17
                                    
No. รายการ วันที่เริ่มจัด
017 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง 'การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ' ครั้งที่ 6 (The 6th Business Management Research Conference) และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 3 (The 3rd Business Management Research Conference)
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 พฤษภาคม 2556)
 
Venue   ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
15 พ.ย. 2556
016 การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29
จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 สิงหาคม 2556)
 
Venue   ณ อาคาร C5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
24-25 ต.ค. 2556
015 การประชุมวิชาการระดับชาติ 'ภาษาและวัฒนธรรม 2556' เรื่อง 'อาเซียนในมิติวัฒนธรรม'
จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 28 มกราคม 2556)
 
Venue   ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
29 ก.ค. 2556
014 การประชุมวิชาการ 'นเรศวรวิจัย' ครั้งที่ 9 : ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจก้าวไกลอาเซียน
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2556)
 
Venue   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนารถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
28-29 ก.ค. 2556
013 กำหนดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2 (The 2nd BU Graduate Research Conference)
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2556)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
26 ก.ค. 2556
012 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ 'การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน:การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต'
จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2556)
 
Venue   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
25-26 ก.ค. 2556
011 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง 'การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออความยั่งยืน'
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2556)
 
Venue   ณ ศูนย์ประชุมบางกองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
15-16 ก.ค. 2556
010 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยออัสสัมชัญ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 10 พฤษภาคม 2556)
 
Venue   ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
28-29 มิ.ย. 2556
009 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำ ครั้งที่ 3
จัดโดย กรมทรัพยการน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 29 มีนาคม 2556)
 
Venue   ณ ห้องประชุมโรงแรมภายในกรุงเทพมหานคร
17-18 มิ.ย. 2556
008 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 'สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน'
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2556)
 
Venue   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
22-25 พ.ค. 2556
007 การเสวนางานวิจัยครั้งที่ 10 ในหัวข้อ 'การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของไทยในเอเชีย'
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 10 พฤษภาคม 2556)
 
Venue   ณ ห้องประชุม 1-204 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
18 พ.ค. 2556
006 งานประชุมวิชาการ งานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 ( ECTI-CARD 2013)
จัดโดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 มกราคม 2556)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
08-10 พ.ค. 2556
005 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจับระดับชาติ 2556 'ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ทศวรรษหน้า'
จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 มีนาคม 2556)
 
Venue   ณ โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
27 เม.ย. 2556
004 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เรื่อง 'การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา: หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน'
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
 
Venue   ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
28 ก.พ.-01 มี.ค. 2556
003 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15-16 ก.พ. 2556
002 International Conference on Advances in Mechanical and Computer Engineering (ICAMCE-2013)
จัดโดย Ganpati Institute of Technology and Management
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 05 มกราคม 2556)
 
Venue   ณ Ganpati Institute of Technology & Management, Bilaspur, Yamuna Nagar, Haryana, India.
18-19 ม.ค. 2556
001 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 'ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 6 : บรูณาการศาสตร์และศิลป'
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 สิงหาคม 2555)
 
Venue   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
16-18 ม.ค. 2556
   
 

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University