Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
 
 
ดูทั้งหมด | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551  
Total List 22
                                    
No. รายการ วันที่เริ่มจัด
022 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.)
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 กันยายน 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 19)
22-23 ธ.ค. 2554
021 การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2554
จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 สิงหาคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุม B402 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08-09 ธ.ค. 2554
020 การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 The 1st Health Social Sciences Conference on 'Health inequity and social determinants of health' 2011
จัดโดย โครงการร่วมระหว่างภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (สช.,สสส.,สวรส.,สวส. และ IHPP)
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 12 กันยายน 2554)
 
Venue   ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
27-28 ต.ค. 2554
019 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8
จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 07 เมษายน 2554)
 
Venue   ณ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
27-28 ต.ค. 2554
018 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เรื่อง 'ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน'
จัดโดย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 กรกฏาคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
21 ต.ค. 2554
017 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 1st Public Health Graduation Conference
จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 กรกฏาคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 ก.ย. 2554
016 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการจัดการทางสังคม
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 กรกฏาคม 2554)
 
Venue   ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
15-16 ก.ย. 2554
015 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2 เรื่อง 'สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน'
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 พฤษภาคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
10-11 ส.ค. 2554
014 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 4
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 11 กรกฏาคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
31 ก.ค. 2554
013 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 01 มีนาคม 2554)
 
Venue   ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี
07-08 ก.ค. 2554
012 การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2554
จัดโดย กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ กรมประมง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุม กรมประมง
29-30 มิ.ย. 2554
011 การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หัวข้อ การบริหารธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรม
จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554)
 
Venue   ณ อาคาร C ชั้น 5 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
27 พ.ค. 2554
010 การประชุมเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2554
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 01 มีนาคม 2554)
 
Venue   ณ อาคาร Digital Multimedia (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต
26 พ.ค. 2554
009 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 04 เมษายน 2554)
 
Venue   ณ โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
26-27 พ.ค. 2554
008 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง 'การศึกษาเชิงสร้างสรรค'
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2554)
 
Venue   ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
10-11 พ.ค. 2554
007 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2554
จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 07 มกราคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
05 เม.ย. 2554
006 การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 09 มกราคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
19 มี.ค. 2554
005 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 21 มกราคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม่
16 ก.พ. 2554
004 โครงการการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 20
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
Venue   ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
02-03 ก.พ. 2554
003 การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงาน
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 22 ตุลาคม 2553)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
01-04 ก.พ. 2554
002 การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554
จัดโดย สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553)
 
Venue   ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
27-29 ม.ค. 2554
001 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 'ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์'
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 กรกฏาคม 2553)
 
Venue   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
19-21 ม.ค. 2554
   
 

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University