Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
 
 
ดูทั้งหมด | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551  
Total List 21
                                    
No. รายการ วันที่เริ่มจัด
021 การประชุมวิชาการนานาชาติ 'นวัตกรรมทั่วถึงและการจัดการเชิงนวัตกรรม (International Conference on Inclusive Innovation and Innovative Management-ICIIIM 2012)'
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 ตุลาคม 2555)
 
Venue   ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
14-15 ธ.ค. 2555
020 การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555
จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 28 กันยายน 2555)
 
Venue   ณ สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13-14 ธ.ค. 2555
019 การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 4 'จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน'
จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 สิงหาคม 2555)
 
Venue   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
13-14 ธ.ค. 2555
018 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555: นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21
จัดโดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 04 สิงหาคม 2554)
 
Venue   ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
07-09 พ.ย. 2555
017 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2555 'นวัตกรรมชุมชนสู่ชุมชนนวัตกรรม'
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 กรกฏาคม 2555)
 
Venue   ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
07 ก.ย. 2555
016 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555
จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2555)
 
Venue   ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
30 ส.ค.-01 ก.ย. 2555
015 งานประชุมวิชาการ 'นเรศวรวิจัย' ครั้งที่ 8 : นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Innovative Knowledge to Asean Community)
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2555)
 
Venue   ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
** การประชุมนี้ใช้ขอสำเร็จการศึกษาได้เฉพาะผู้ที่นำเสนอแบบบรรยายและตีพิมพ์บทความ ฉบับเต็มเท่านั้น **
28-29 ก.ค. 2555
014 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2555)
 
Venue   ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
25 ก.ค. 2555
013 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5
จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 มีนาคม 2555)
 
Venue   ณ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
05-06 ก.ค. 2555
012 การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จัดโดย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยราชพฤกษ์ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2555)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
29 พ.ค. 2555
011 การประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ 'พัฒนาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาสู่อาเซียน'
จัดโดย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2555)
 
Venue   ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
26-27 พ.ค. 2555
010 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หัวข้อ 'วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020'
จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 10 มีนาคม 2555)
 
Venue   ณ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
25 พ.ค. 2555
009 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2555)
 
Venue   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
25-26 พ.ค. 2555
008 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 'วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ'
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555)
 
Venue   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23-26 พ.ค. 2555
007 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2555)
 
Venue   ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ พัทยา จังหวัดชุลบุรี
14-16 พ.ค. 2555
006 การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง 'การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย'
จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 พ.ค. 2555
005 The 4th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2012)
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 10 มกราคม 2555)
 
Venue   ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
10-11 พ.ค. 2555
004 การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555 เรื่อง ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มกราคม 2555)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
04 พ.ค. 2555
003 งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 RSU Research Conference 2012
จัดโดย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 21 มกราคม 2555)
 
Venue   ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หมายเหตุ ** การประชุมนี้ใช้ขอสำเร็จการศึกษาได้เฉพาะผู้ที่นำเสนอแบบบรรยาย และตีพิมพ์บทความฉบับเต็มเท่านั้น **
10 เม.ย. 2555
002 The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) and The 1st Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)
 
Venue   ณ โรงแรมเอ็มเพรส, เชียงใหม่
01-02 มี.ค. 2555
001 The 4th Northeast Pharmacy Research Conference 2012 'Pharmacy Profession in Harmony'
จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 20 ธันวาคม 2554)
 
Venue   ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
11-12 ก.พ. 2555
   
 

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University