ลักษณะผลงานวิจัยที่นำเสนอ

ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท-เอก (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน