ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง

  1. เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ

  2. เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

  3. ได้รายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นรูปแบบเอกสาร และ/หรือ CD-ROM เพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป