เป้าหมาย

  1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง และการนำเสนอสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้

  2. ผลงานวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอเป็นผลงานที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป