ประเภทของการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ โดยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดให้ ทั้งนี้การตอบรับ ให้นำเสนอผลงานวิจัยขึ้นอยู่การคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ