รูปแบบการประชุม

การแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบโปสเตอร์ จำนวน 100 โปสเตอร์ นำเสนอในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี