ขอบข่ายของวิทยานิพนธ์

  1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
  3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
  4. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสิงแวดล้อม