การพิจารณาผลงาน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

  1. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และรวบรวมเป็น Proceedings ของการประชุมในรูปแบบสื่อ CD-ROM

  2. พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณี

    • บทคัดย่อ, บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย กำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามการเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

    • การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน

  3. การพิจารณาคัดเลือกผลงาน โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นที่สิ้นสุด