ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย

นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ได้ที่งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2 441 4125 ต่อ 211-213 หรือทาง website บัณฑิตวิทยาลัย ที่ www.grad.mahidol.ac.th

ทั้งนี้การขอรับทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาเอก-โท ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ