วัตถุประสงค์

  1. เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รู้จักผลงานวิจัยของกันและกัน และเปิด โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต เกิดความเชื่อมโยง ระหว่างนักวิจัย และนักศึกษาในคณะและสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลให้มากขึ้น

  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวงกว้างและแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะและเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง