หลักการและเหตุผล

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014 หัวข้อ "MU LOOKS TO THE FUTURE" เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รู้จักผลงานวิจัยของกันและกัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัณฑิตวิทยาลัย จึงดำเนินการจัดโครงการการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบโปสเตอร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุมวิชาการและนิทรรศการ Grad Research @ MU Research Expo 2014