อัตราค่าลงทะเบียน

 
ประเภท รายการ ค่าลงทะเบียน/คน
     
  ผู้นำเสนอผลงาน CD / Proceedings / อาหาร 1,500 บาท
     


หมายเหตุ

  1. ผู้ที่ต้องการเสนอผลงานต้องลงทะเบียนเสนอบทความ และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวัน 31 ตุลาคม 2557
    มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เสนอผลงาน

  2. ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน ทุกกรณี