กำหนดการ

 
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน
   
  รับสมัคร / ลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน
  สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย
  (ผู้สมัครส่งบทความวิจัยฉบับเต็มและบทคัดย่อที่จะนำเสนอ)
ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2557
(ขยายเวลาจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557)
  ผู้นำเสนอส่งบทความที่แก้ไข ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 31 ตุลาคม 2557
10 พฤศจิกายน 2557
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ แบบโปสเตอร์ 14 พฤศจิกายน 2557
  กำหนดติดโปสเตอร์ 30 พฤศจิกายน 2557
เวลา 10.00 - 15.00 น.
  การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 2 ธันวาคม 2557
เวลา 9.00 – 15.00 น.
  จัดเก็บโปสเตอร์ 2 ธันวาคม 2557
เวลา 15.00 - 16.00 น.