Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  การเข้าศึกษาต่อ  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  วิธีการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 1)
 
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 2)
 
  การสอบข้อเขียน  
  การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  รับสมัครออนไลน์  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  กำหนดการรับสมัครต่างๆ  
  กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
Admission (Thai Applicants)
Mahidol University
 
สมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ สมัครทาง Internet
  เลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติว่าท่านสามารถสมัครได้หรือไม่
   กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
  ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์มายัง บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับสมัคร
 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน

 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (จำนวน 2 ชุด)
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร หรือหนังสือรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2552 (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2552)

 3. บันทึกผลการศึกษา (จำนวน 2 ชุด)
  • ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
  • ผู้ที่กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2552 ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาเท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา
  • ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน เช่น มีวุฒิ ป.ป., พ.ม., ป.ม., ป.กศ.สูง, ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 2 ชุด)

 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 2 ชุด)

 6. หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการและระบุ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น (จำนวน 2 ชุด)

 7. (ถ้ามี) ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง โดยผลการสอบให้มีอายุใช้ได้ 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครสอบ (จำนวน 2 ชุด)

  ทั้งนี้ผู้สมัครที่ประสงค์จะใช้ผลการสอบ "ผ่าน" ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นขอให้แนบหลักฐานแสดงการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ จากศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง ยื่นพร้อมใบสมัคร โดยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 8. ผู้สมัครทาง INTERNET ไม่ต้องซื้อใบสมัครอีก

 9. ผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตทุกระดับจะต้องชำระค่าใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต (รวมค่าสมัคร) สาขาวิชาละ 500 บาท
  (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาเอก กรณียังไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS
  ผ่านตามเกณฑ์ บัณฑิตวิทยาลัย ต้องชำระเงินค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP เพิ่มคนละ 1,000 บาท
  )
  โดยชำระ " ธนาณัติ" หรือ "ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์"
  สั่งจ่ายในนาม "บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล"
  ส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ตู้ ปณ.15 ปณจ. พุทธมณฑล ศาลายา
  จ.นครปฐม 73170


  * บัณฑิตวิทยาลัย จะพิจารณารับสมัครเฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วน พร้อมชำระค่าใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต
  (รวมค่าสมัคร) เท่านั้น

 10. หลังจากบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเรียบร้อย จะประกาศผลการ
  รับสมัครทาง INTERNET (หากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด) ผ่านทาง www.grad.mahidol.ac.th

 11. บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดส่งบัตรประจำตัวผู้สมัคร และใบเสร็จรับเงินให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์

* ผู้สมัครต้องแนบสำเนาหลักฐานการสมัครอย่างละ 2 ฉบับ โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ

>> เข้าสู่ระบบ <<

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University