Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
Post Date 27 ส.ค. 2555


โครงการ
"ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย"
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1

1. หลักการและเหตุผล

      ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ซึ่งการสอบคัดเลือกนักศึกษาจะมีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการสอบคัดเลือกนักศึกษาจะมีจำนวนผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษเป็นจำนวนน้อย ทำให้เกิดปัญหาความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ บัณฑิตวิทยาลัย จึงมีมาตรการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษา และกำหนดกระบวนการในการดูแลให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาแต่ยังไม่ผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ให้สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
      บัณฑิตวิทยาลัย จึงมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษา โดยการจัดทำโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลการเรียนดีเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลสอบผ่านมีอายุใช้ได้ 2 ปีนับตั้งแต่วันสอบโครงการฯ นี้

2. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสำรวจความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
  2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ได้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test)โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบและสามารถนำผลการสอบที่มีผล “ผ่าน” มายื่นประกอบในการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหิดลได้
  5. เพื่อให้สิทธิประโยชน์กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย สำหรับผู้ทดสอบผ่านจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีผลผ่านจากการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษายังสามารถสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ (ตามสิทธิ์)
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง และนำผลการสอบมายื่นสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลการเรียนดีสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล มากขึ้น
  3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. กลุ่มเป้าหมาย

      นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป จำนวนประมาณ 300 - 400 คน

5. กำหนดการดำเนินการ

การดำเนินการ
กำหนดการ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
1. ประชาสัมพันธ์
ส.ค. 55
ธ.ค. 55 - ม.ค. 56
2. รับสมัครที่ Website : www.grad.mahidol.ac.th
จ. 27 ส.ค. – อา. 16 ก.ย. 55
จ. 17 ธ.ค. 55 – อา. 13 ม.ค. 56
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ Website : www.grad.mahidol.ac.th
พ. 18 ก.ย. 55
ศ. 18 ม.ค. 56
4. เพิ่มพูนทักษะ (ติว) ก่อนการสอบ
ส. 22 ก.ย. 55 (เช้า)
ส. 26 ม.ค. 55 (เช้า)
5. สอบ (ณ ม.มหิดล ศาลายา)
ส. 22 ก.ย. 55 (บ่าย)
ส. 26 ม.ค. 56 (บ่าย)
6. ประกาศผลการสอบทาง internet ที่ Website : www.grad.mahidol.ac.th
ศ. 28 ก.ย. 55
ศ. 1 ก.พ. 56

6. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร **
  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ณ วันสมัครสอบ)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร. 02-441-4125 ต่อ 208 - 210 โทรสาร. 02-441-9129 งานรับนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University