Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
Post Date 19 พ.ค. 2554

001 50011421156 นางสาว อรวรรณ มุงวงษา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม
002 5020410015 นางสาว จิราภรณ์ เหมเซ็น
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : อิสลามศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัย : สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
003 41012097 นาย ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พืชสวน
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เกษตร
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
004 u5109116 นาย ศุภใจ เกตุแก้ว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ธรณีศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
005 ีu5109116 นางสาว ศิริพร จิตอารี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรืบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
006 49104010344 นางสาว พลชา น่วมเถื่อน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สุขศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะพละศึกษา
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
007 47104010287 นางสาว สุพรรณิการ์ บุษราคัม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สุขศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พลศึกษา
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
008 48011011862 นางสาว อัญชลี สมบูรณ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม
009 - นาย สุรพล รวยสูงเนิน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : -
010 0836028428 นางสาว จุฑามาศ โอฬารวิจิตรวงศ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : -
011 06500371 นางสาว วิภาวรรณ เติมวัฒนพงศ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จิตวิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศิลปากร
012 377081013 นางสาว นางกุลนันท์ เสนคำ (ชื่อเดิม น.ส.วีรนุช ไชยบุญเรือง)
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (จบการศึกษาแล้ว)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม
013 5009209 นางสาว จิราวรรณ เผื่อแผ่
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
014 4409008 นางสาว กรัณฑ์รัตน์ ทุ่งเก้า
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : -
015 5106068 นางสาว ธนันทร กิตติชาธนากุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคนิคการแพทย์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
016 4910701046 นางสาว พัฒนพร ตรีสูนย์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
017 5305002064 นาย ศักดา ดำมา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
018 40133225 นาย ภูริพงศ์ จิตเที่ยง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย : ราชภัฏจันทรเกษม
019 4904076 นางสาว สิริพัชร ชำนาญเวช
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
020 51104010143 นางสาว ขวัญหทัย โยธิกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สุขศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พลศึกษา
มหาวิทยาลัย : ศรีนคริทรวิโรฒ
021 4615029 นางสาว วิไลลักษณ์ สมหวังสมบัติ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
022 51033786 นาย อภิชาต แม้นเหมือน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัย : บูรพา
023 5170438 นางสาว ขวัญขจี พันธ์ประสิทธิ์เวช
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ศิลปศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัย : มหิดล
024 5110104010150 นางสาว พิมพ์พิศา พันธ์มณี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สุขศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พลศึกษา
มหาวิทยาลัย : ศรีนคริทรวิโรฒ
025 5015006 นางสาว ดุษฎี อุทัย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
026 3609169 นาง นางกานต์ธิชา กำแกงแก้ว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบพยาบาลศาสตร์ 2540
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
027 06500243 นางสาว สุมิตตา ลำเจียกเทศ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จิตวิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศิลปากร
028 4805000520 นาย พูนศักดิ์ พรเพิ่มพูน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สารสนเทศศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
029 5109195 นางสาว กุลวีณา ชุนพิพัฒน์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาล
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
030 4813600139 นางสาว พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ทันตแพทยศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
031 51104010329 นางสาว ปาลิดา จูฬะวนิชกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สุขศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พลศึกษา
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรม
032 4806084 นางสาว สาธิพร สุขสถาน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : -
033 4905500270 นาย สิทธิศักดิ์ ศรีนวลดี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : รามคำแหง
034 51104010134 นางสาว ธนิษฐา มาหาร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สุขศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พลศึกษา
มหาวิทยาลัย : ศรีนคริทรวิโรฒ
035 4906710183 นางสาว พรรณลดา โพธิ์ทองแสงอรุณ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ธรรมศาสตร์
036 5110210133 นาย ชินกร พูนพิน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
037 5110051 นางสาว สิรุษา ติระภากรณ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : กายภาพบำบัด
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : กายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัย : มหิดล
038 06510226 นางสาว นิธิวดี พจน์เลิศอรุณ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จิตวิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศิลปากร
039 51280576 นางสาว ฐิฏิลัคน์ เกตุแก้ว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
040 51282234 นางสาว กวิตา อรุณอุดมชัย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
041 513020103-5 นาย ณัฐวุฒิ ศรีเจริญชัย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ฟิสิกส์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ขอนแก่น
042 513020119-0 นาย วัชรวิทย์ ไชยแสง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ฟิสิกส์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ขอนแก่น
043 5110210250 นางสาว นฤมล เรืองขำ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ฟิสิกส์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : สงขลานครินทร์
044 000000 นางสาว รพีพรรณ พงศาธร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : N/A
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : N/A
มหาวิทยาลัย : N/A
045 264960504067-6 นางสาว รุ่งทิวา ไชยกันทา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษาแล้ว
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
046 5105095 นางสาว วรุณ มณีปิตะสุต
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ชีววิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
047 51282531 นางสาว รัตฐา ไทรพงษ์พันธ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
048 51102473 นางสาว ณนิภา เลยะกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมอาหาร
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาตร์
049 5113098 นาย ณธีร์ โกมลมาลัย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : computer
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : engineering
มหาวิทยาลัย : mahidol
050 5113121 นาย สุทธิโชติ สมควรดี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
051 u5270099 นางสาว ชัชฎา ปั้นทอง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาธารณสุขศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะสาธารณสุข
มหาวิทยาลัย : มหิดล
052 5113100 นาย ณภัทร พิทักษ์ศิริอนันต์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
053 5113418 นางสาว ดลนาฏ วิงวรรณ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
054 5110029 นางสาว พิชญาดา สุวรรณดี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : กายภาพบำบัด
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : กายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัย : มหิดล
055 5110091 นางสาว วรรษมน อัสวานุวัตร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : กายภาพบำบัด
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : กายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัย : มหิดล
056 461031105 นางสาว บี จันทราวิสุทธิ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ประวัติศาสตร์ (จบการศึกษาแล้ว)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
057 5113062 นาย ธนวินท์ ศรีศตสุข
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : โยธา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
058 5113035 นาย สิทธิชัย สิทธิเสถียร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมเคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
059 5109310 นาย อภิเดช ไปอาสา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
060 5206016 นางสาว นนทพร พิศกนก
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคนิคการแพทย์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
061 51106010121 นาย อภิศักดิ์ พรหมบุตร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
062 5108110 นางสาว ปรัญญา หล้าบัววงค์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
063 51162188 นางสาว นวลปรางค์ เอี่ยมสอาด
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
064 4711039 นาย เดชา พรมกลาง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์ (จบการศึกษาแล้ว)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัย : มหิดล
065 51280642 นางสาว นันทวัน มามาตร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
066 5109320 นางสาว อาภานันท์ ภิรมยาภรณ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
067 513021281-6 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ฟิสิกส์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
068 5110028 นาย พิชญะ สุทธิวานิช
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : กายภาพบำบัด
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : กายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัย : มหิดล
069 51280626 นางสาว ธีรนันท์ พรหมศิริ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
070 51162329 นางสาว สุดารัตน์ มะลิวัลย์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
071 5109250 นางสาว ปัทมาวดี ฝ่ายทะแสง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
072 44090629 นางสาว นิยดา ล้านทรัพย์สกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษาปริญญาตรี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ม.เกษตรศาสตร์
073 5109225 นางสาว ธัญญลักษณ์ เอี่ยมสำโรง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
074 5111254 นางสาว อัจฉรา พลไชย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : แพทยศาสตร์ร.พ.รามาธิบดี
มหาวิทยาลัย : มหิดล
075 5113320 นาย ธาดา จิระจรัส
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
076 2511031341005 นาย คณาพจน์ ยอดมณี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย : เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล
077 51102010169 นางสาว ฐิติมา อรุณรังษี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
078 0650223 นางสาว ธันย์ชนก สุวรรณศรี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จิตวิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศิลปากร
079 06510230 นางสาว ปารณัน จรจิตร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จิตวิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศิลปากร
080 50102010713 นางสาว เจนนี่ เจา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา(กศ.บ. 5 ปี)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
081 4632009723 นางสาว กัลยา เกิดศิริชัยรัตน์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ชีวเคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
082 46071411 นางสาว นิรมล รัตนปรีดากุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เศรษฐศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
083 4837012637 นางสาว จิรัสยา ณ รังษี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคนิคการแพทย์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
084 484249125 นางสาว สุนารี เก่งวาณิชย์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ราชภัฎนครปฐม
085 5109005 นางสาว กรกนก เกื้อสกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
086 5109008 นางสาว กอปรขนบ ดวงแก้ว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
087 503459 นางสาว เกตุนภัส ฉัตรวรรณชมภู
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : การแพทย์แผนตะวันออก
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : การแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัย : รังสิต
088 5109265 นางสาว แพรวพรรณ นวนกลางดอน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
089 5113318 นาย เชษฐ์ธนา เรืองจิรกิตติ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
090 50570893 นาย ฤทธิ์ติกร สมปาน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : บูรพา
091 50570893 นาย ฤทธิ์ติกร สมปาน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : บูรพา
092 จบการศึกษาแล้ว นางสาว วันวิสา ชนะภัย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ม.มหิดล
093 5109010 นางสาว กัลยาณี ราชแผ้ว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
094 4811071 นางสาว นลพรรณ เสือทิม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษา ปี 2552
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
095 - นาง วาสนา ลี้รัตนา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษา ปี 2547
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
096 5005111 นางสาว พีรภรณ์ พันธุ์ชัย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : Biotechnology
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : Science
มหาวิทยาลัย : Mahidol
097 47160106 นางสาว ปุญญิสา มีเจริญ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
098 49662803 นาย ธนพัฒน์ ช่องสาร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : รังสีเทคนิค
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัย : นเรศวร
099 5113382 นางสาว นิสา กองธนะ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมโยธา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
100 5104063 นางสาว พัฐสุดา สิตไทย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : การท่องเที่ยว
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรังสิต
101 51281483 นางสาว เบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
102 g5237701 นางสาว สุภาณี เจ๊ะหวาง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : อินเดียศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิจัยภาษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย : มหิดล
103 จบการศึกษาแล้ว นางสาว บุณฑริกา มณีนาค
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษาแล้ว
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ม.มหิดล
104 5109257 นางสาว พรณภา เพ็ชร์มาก
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
105 06510300 นางสาว ธนพร แจ่มศรี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จิตวิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศิลปากร
106 51280832 นางสาว อารีรัตน์ รัตน์ปิยะสุนทร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
107 51280683 นางสาว ปัณฑิตา ตั้งวิบูลรัชต์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : อังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
108 5104100167 นางสาว ขวัญรัตน์ วิศิษฏ์ทองสริต
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : มนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
109 - นางสาว มธุรส เล็งศิริวัฒน์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคโนโลยีเภสัชกรรม (สำเร็จการศึกษาปี 2553)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร
110 4812610899 นางสาว ณหทัย ปรางค์ทอง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ธรรมศาสตร์
111 5137081537 นาย ยุทธนา ชูรัตนไกรศรี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคนิคการแพทย์์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
112 52512631 นางสาว พรรณปพร ศรีหร่าย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาธารณสุขศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : นเรศวร
113 5109085 นางสาว เพียงตะวัน อินต๊ะจันทร์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
114 5109084 นางสาว พิสมัย เบิกบาล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
115 48115010025 นางสาว นพรัตน์ ชูพีรัชน์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
116 51102010532 นางสาว ฐิตาภรณ์ สุขศิริ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาขาจุลชีววิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
117 - นาย วรุตม์ สุทธิคนึง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะแพทยศาสตร์ (จบการศึกษาแล้ว)
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118 51102010542 นางสาว ปรียะรัชต์ คล้ายทอง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จุลชีววิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
119 084650504002 นางสาว นฤมล ลักขณาวรกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษาแล้ว
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
120 06510220 นางสาว ทัณฑิมา รู้คุณดี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จิตวิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศิลปากร
121 - นางสาว ศิริปราง โชติชัยมงคล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
122 014850101023-2 นางสาว วิชุณี สระทองคำ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : -
123 4310403096 นางสาว อรทัย หงษ์ศิลา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
มหาวิทยาลัย : บูรพา
124 5106611832 นางสาว วรัญญา อนุบัณฑิตกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เอกวิชาภาษาจีน
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
125 5108106 PHSP/B นางสาว เบญจพร พุดซา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
126 4132300823 นางสาว สุธนันท์ บุญจบ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
127 5113141 นางสาว สุดารัตน์ วุฒิมงคลพานิช
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ชีวการแพทย์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
128 5117680131 นางสาว รัศมิ์ชญาณ์ จิระพงษ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สร้างเสริมสุขภาพ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ธรรมศาสตร์
129 51104010152 นางสาว สิวนุช รัศมี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สุขศึกษา (วท.บ.)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พละศึกษา
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
130 5117680057 นางสาว จันทิมา ทิพย์สังวาลย์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ธรรมศาสตร์
131 - นางสาว ชาลิสา จัยสิน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : -
132 5117610260 นางสาว สุพรรณีย์ อินทร์ศร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สร้างเสริมสุขภาพ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ธรรมศาสตร์
133 - นางสาว เบญจวรรณ คุณวิโรจน์ลักษณ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : -
134 5110038 นาย ยศบดินทร์ ศรีทับทิม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : กายภาพบำบัด
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : กายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัย : มหิดล
135 5117063 นาย ทัศนนท์ ฐานประเสริฐกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
136 5117064 นางสาว ธนพร คำดี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : การจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
137 51010211235 นางสาว ธิราดา เอี่ยมสอาด
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมีี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม
138 51102010565 นางสาว โสภิดา มานพ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จุลชีววิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
139 48010011 นางสาว กนกนันทน์ วิทยาเกษมสันต์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : อาหารและโภชนาการ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เกษตร
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
140 5109069 NSNS/B นางสาว ผกามาศ เสาสมภพ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณทิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
141 5106059 MTMT/B นางสาว ชญานุตม์ สวนสมจิตร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคนิคการแพทย์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
142 - นางสาว วราพร วิริยะอลงกรณ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : -
143 5109203 NSNS/B นางสาว จิตติมา ทุมสวัสดิ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัย : มหิดล
144 5109193 นางสาว กัลย์สุดา สารแสน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
145 5109237 นางสาว นันท์นภัส มณฑล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
146 4811073 นางสาว นัทจรี สะยะวุฒิ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัย : มหิดล
147 51133262 นางสาว สริตา เพชรรัตน์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : การตลาด
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
148 5117610237 นางสาว อรอนงค์ แซ่ลิ่ม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ธรรมศาสตร์
149 5117610229 นางสาว เนตรชนก สมใจ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สร้างเสริมสุขภาพ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ธรรมศาสตร์
150 จบการศึกษา นางสาว ฐิติมา ชาญนาวา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ม.มหิดล
151 4870456 นางสาว นัทธมน ดิษฐ์รอด
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
152 จบการศึกษา นางสาว นัทธมน ดิษฐ์รอด
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
153 51133080 นางสาว พิชญา ชื่นแสง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : การตลาด
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
154 - นาย วัชรพงษ์ บุญคง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
155 - นาย คีรีขันธ์ ไชยพร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : -
156 5109075 นางสาว พรนิมิตร ธรรมกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาตร์บัณทิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
157 51011270022 นาย เรืองเดช แสนอุบล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม
158 51011270012 นาย ธนพล พลเมืองดี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษาแล้ว
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม
159 5070175 นาย จักรีวงศ์ มาอ้น
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาธารณสุขศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
160 5070232 นาย อภิชาติ ก้องเสียง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาธารณสุขศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
161 5109271 นางสาว มนัสวีร์ ศรีมรกต
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
162 5005013387 นางสาว ปาริชาติ สืบศักดิ์วงศ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
163 5105013832 นาย กิตติศักดิ์ ยาสมุทร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
164 - นางสาว คนึงนิจ มีพวงผล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
165 4970808 นาย ตฤณ บรรเจิดศิลป์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีทัตกรรม)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
166 51102010522 นาย กานต์ นาคนาวา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จุลชีววิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
167 0848074 นางสาว นันทพร วุฒิวิชาภรณ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศิลปากร
168 51160513 นางสาว ณิชาภัทร ภูษิต
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
169 5109314 นางสาว อรฤทัย พลดร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
170 51030181 นางสาว ธัชพร ไทยแช่ม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ชีววิทยา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ิวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : บูรพา
171 52023212038 นางสาว พิชชยาภรณ์ รักษากลิ่น
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสูขชุมชน
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
172 51163152 นาย ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
173 4436620633 นางสาว ลัดดา เตชะวิริยะทวีสิน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เภสัชเวท
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
174 5080635 นางสาว ปุณยวีร์ ดุลยยางกูล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
175 5080388 นางสาว ธันยพร ศรีมหาเอก
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
176 โอษฐ์ศิริยานนท์ นางสาว ธารริน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
177 5080456 นางสาว ไพริน สีละขันธ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
178 5109002 นางสาว กนกอร ถิ่นสุข
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
179 51282523 นางสาว รังษิยา บินสตีระ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
180 - นางสาว วีรนุช เหลี่ยมดี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษาแล้ว
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
181 51102010165 นางสาว ชนัดดา วรวิชญ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
182 51133023 นางสาว ปรียาภรณ์ ใจมีธรรมดี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : การตลาด
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
183 48103010342 นางสาว เบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สำเร็จการศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
184 48103010565 นางสาว กนกวรรณ พูลเพิ่ม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สำเร็จการศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
185 513021282-4 นาย นวเดโช ชาญขุนทด
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ฟิสิกส์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ขอนแก่น
186 5113321 นางสาว ธิษนันท์ ตันติวณิชชานนท์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
187 5113306 นางสาว ศศิธร ทองจุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
188 014850101020-8 นางสาว ทิพย์นารี ทองคำ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : การท่องเที่ยว
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาตร์
มหาวิทยาลัย : เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
189 - นางสาว วรรณิภา สายหล่า
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : จบการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ม.มหิดล
190 - นาย ธัญยฤทธิ์ พิมพ์แก้ว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษาแล้ว
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
191 5436166 นางสาว นวลจันทร์ เหลืองบุศราคัม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เอกการพยาบาลสาธารณสุข
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
192 5003124 นางสาว วิภา วชิรตรีรัตน์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เภสัชศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
193 49020924 นางสาว จามจุรี แซ่ซื้อ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : การพัฒนาชุมชน
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : บูรพา
194 5010075 นางสาว ปาจรีย์ เก่งกล้า
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษาเมื่อ ปีการศึกษา 2553
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : กายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัย : มหิดล
195 47010912469 นางสาว สายพิณ หนองบัว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : การบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม
196 5109212 นางสาว โชษิกาวรรณ มณีโชติ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
197 5003025 นางสาว ประภัสรา ปราการกมานันท์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เภสัชศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
198 51104010363 นางสาว ภัสนันท์ กฤตเจริญนนท์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สุขศึกษา วท.บ.
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พลศึกษา
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
199 51110010148 นางสาว วิตต์ธาดา เภาคำ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ดุริยางคศาสตร์สากล
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
200 5105175 นาย ณัฐพงศ์ สมใจเพ็ง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
201 51133395 นางสาว อัญชลี ลิมปชยาพร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : การตลาด
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
202 51132801 นางสาว กุลธิณี คีรีรัตน์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : การตลาด
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
203 5003087 นางสาว ณัฐทิพย์ รัตนแสงทิพย์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เภสัชศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
204 4904103 นางสาว ธิดาพร รุ่งเพ็ชรวิภาวดี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
205 461037275 นาย Samart Buakaew
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : Accounting
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : Social Science
มหาวิทยาลัย : Srinakharinwirot University
206 461037285 นาย Sutthisak Tepsak
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : Accounting
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : Social Science
มหาวิทยาลัย : Srinakharinwirot University
207 5005201 นาย สมศักดิ์ สารบัว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
208 5108730549 นาย อัครนัย ขวัญอยู่
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : การวิจัยทางสังคม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
209 2910029 นาง อรดี จริตควร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์( จบการศึกษาแล้ว )
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยมิชชัน
มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยมิชชัน
210 4802480 นางสาว อมรรัตน์ ไชยลุม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพายัพ
211 - นางสาว เกตุนภัส ฉัตรวรรณชมภู
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : การแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัย : รังสิต
212 5188148 นาย ภูมิธวัช พลินสุต
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : Science in Information and Communication Technology
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : Information and Communication Technology
มหาวิทยาลัย : มหิดล
213 4110045 นางสาว ทิพย์รัตน์ ผลอินทร์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
214 5105229 นางสาว วรรณพร โมธินา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
215 51521559 นางสาว ปรียานุช อติกรจุฑาศิริ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร
216 5117063 นาย ทัศนนท์ ฐานประเสริฐกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
217 5117092 นางสาว อมรรัตน์ ชูพันธ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
218 5117026 นางสาว ชนิดา เสือเปีย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
219 5009072 นางสาว พนิดา จันทร์ดีแก้วสกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาล
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
220 5115041 ENES/B นางสาว วรินทร์ทิพย์ อินทร์ทอน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
221 5111442400 นาย ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : อุบลราชธานี
222 5115047 นางสาว ศลิษา กันทะชมภู
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
223 5111420868 นางสาว สุกัญญา เหล่าแค
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
224 จบการศึกษาแล้ว นางสาว ประภาภรณ์ สีนานวน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ทัศนศิลป์ - ศิลปะจินตทัศน์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
225 5270138PHPH/B นางสาว รัตติยากร ถือวัน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ภาคพิเศษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
226 บุคลากรทั่วไป นางสาว เนตรดาว อยู่ยง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบนิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์-โฆษณา)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย : ราชภัฏสวนสุนันทา
227 5105152 นางสาว จิตต์วดี สืบวงษ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
228 พนักงาน นางสาว อมรรัตน์ สุขโหมด
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : บริหารธุรกิจ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
229 4370963 CRRS/B นางสาว เสวิกุล ชูสังข์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) (จบการศึกษาแล้ว)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัย : มหิดล
230 460236 นางสาว ปิยะวรรณ ใจชัย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบแล้ว
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : คริสเตียน
231 484249125 นางสาว สุนารี เก่งวาณิชย์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย : ราชภัฎนครปฐม
232 5104700029 นางสาว ชุติกาญจน์ เเดงขจิตเพชร์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคโนโลยีการอาหาร(จบการศึกษาเเล้ว)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม
233 5105256 นาย อภิเชษฐ์ ราชมนตรี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
234 5115083 นางสาว วรลักษณ์ กองตาพันธุ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
235 5115084 นางสาว ศรัญญา จรรโลงพิทักษ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรณ์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
236 51521528 นาย ธนากร วัชระสุภัทร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร
237 บุคคลทั่วไป นางสาว รุ่งนภา ทับสีสด
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : แม่โจ้
238 5117038 นางสาว ภีมภัฐราณิษฐ์ ถนอมศักดิ์ศรี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : การจัดการบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
239 5117031 นาย ณฐกฤษณ์ กิจชัยพร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : การจัดการบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
240 5115046 นาย ศรุติ เจริญธรรม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
241 5105213 นางสาว ภัทรา พรพรหมภิรักษ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
242 5105029 นาย ชาวิน พินิจ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : คณิตศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
243 5113122 นาย อนพัทย์ วิมลประภาพร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
244 5115056 นางสาว หัสดาภรณ์ สิทธิ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
245 5115066 นางสาว ณัฐกุลฑ์ หมอสุยะ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
246 5109197 NSNS/B นาย ไกรสร นุัรกรัมย์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ปี 4
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
247 5170418 นางสาว กนกวรรณ บุญช่วยช้อย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาขาศาสนศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
248 51282747 นางสาว สุปานทิพย์ ดำด้วงโรม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
249 5115068 นางสาว ณัฐภาวี รอดจิตต์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
250 5040363045 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองเอม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
251 5115081 นางสาว เรืองวลัย ซาบุตร
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
252 5113177 นางสาว อัญธิกา วีรวภูษิต
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
253 5113226 นาย เจษฎาง ลาภอลงกณ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
254 5115044 นางสาว วิภาวดี ชูเสน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
255 5115042 นางสาว วลัยพร ยังปรีดา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
256 411081227 นางสาว ละออง อุปมัย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
257 4870623 นางสาว ธิดาพร บุญเม่น
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัย : มหิดล
258 41111428 นางสาว พัชรวลัย คีรีรัตน์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : มนุษยศาตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
259 51282531 นางสาว รัตฐา ไทรพงษ์พันธ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์
260 u5113289 นาย ชัยณัฐ หนูมณี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
261 u5113299 นาย ยศวีร์ ล่องทอง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
262 5113310 นาย อรรฆวัฒน์ ธรรมนิตยกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
263 --- นางสาว ภรัณยา ธิยะใจ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
264 5105230 นาย วราวัฒน์ แสงประเสริฐ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
265 512201046 นาย ปฤทธิ์ ปิยกิตติยา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
มหาวิทยาลัย : -
266 512201002 นางสาว กมลชนก อินทร์โส
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
มหาวิทยาลัย : -
267 512201030 นางสาว ถนอมพร ปานแก้ว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
มหาวิทยาลัย : -
268 644014 นาง พรทิพา จาตนิลพันธุ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร
269 51282366 นางสาว บัณฑิตา ลาภไกวัล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ภาษาอังกฤษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
270 51280980 นาย ชนกนันท์ นุชนา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
271 10012596 นางสาว ทัศนีย์ ภารพัฒน์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัย : มหิดล
272 5109044 นางสาว ธันยชนก คณะแก้ว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
273 45144 นางสาว สมฤทัย ผดุงพล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
274 51050173 นาย ภูมิศักดิ์ ภักดีจอหอ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมีอุตสาหกรรม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
275 - นาย เอกพงศ์ ตามบุญ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ศิลปากร
276 45127 นางสาว พิชิตา มหาชัย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
277 u5270081 นางสาว กนิษฐา คำเพราะ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาธารณสุขศาสตร(ต่อเนื่อง)ภาคพิเศษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
278 U5270083 นางสาว กมลทิพย์ ไหมเขียว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาธารณสุขศาสตร(ต่อเนื่อง)ภาคพิเศษ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
279 5124074 นางสาว จุฑารัตน์ แตงไทย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
280 5105071 นางสาว พัชรี ช่วยเมือง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
281 4919009 นางสาว งามจิต แสงจันทร์รุ่ง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : แพทย์แผนไทยประยุกต์(จบการศึกษาแล้ว)
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัย : มหิดล
282 4609146 นางสาว วารุณี บุญศิริ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : จบการศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
283 5436166 นางสาว นวลจันทร์ เหลืองบุศราคัม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลสาธารณสุข
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
284 5031501051 นาย นรินทร์ คำซอน
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
285 50522380 นางสาว ปริญญฉัตร โสมชัย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์การแพทย์ (คู่ขนาน) นิติศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัย : นเรศวร
286 4831802018 นางสาว พัชรีย์ ต่อมตุ้ย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาธารณสุขศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัย : แม่ฟ้าหลวง
287 4831802004 นางสาว ชินานันต์ อุบลเขียว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาธารณสุขศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
288 5124040 นาย ทวีศักดิ์ ครูประเสริฐ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์การเกษตร
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
289 5124022 นางสาว ประทุมพร ปลอดภัย
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
290 5124081 นางสาว พชรวลี ใจหาญ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
291 5109013 นางสาว กุลนรี ทองเรือง
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
292 5117113 นางสาว พรทิพย์ อังกูรคุณธรรม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : บัญชี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
293 5115087 นางสาว สุธาสินี เขาแก้ว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
294 5115074 นางสาว ปริญดา ทองแสงเอี่ยม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโรยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
295 5115005 นางสาว กฤตยาวรรณ กนกกาญจนะ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
296 U5109203 NSNS/B นางสาว จิตติมา ทุมสวัสดิ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัย : มหิดล
297 5115089 ENES/B นาย อนรรฆพล เพี้ยนศรี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
298 51100310 นาย เทอดธรรม ชาวไร่
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา
299 5012501071 นาย ภราดร ยิ่งยวด
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัย : -
300 51104010329 นางสาว ปาลิดา จูฬะวนิชกุล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สุขศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พลศึกษา
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ
301 a4520028 นางสาว นิตติญา นนทันหา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาล
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
302 5124075 นางสาว ชฎาณัตถพร นกเขียว
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
303 5124034 นางสาว โสเพ็ญ เสริมผล
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัย : มหิดล
304 512077 นางสาว ณิศรา มาสุข
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
305 5115013 นางสาว ณัฎคณาพร จีนโต
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
306 5115008 นางสาว กุลยา จันทนา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
307 5113019 EGEG/B นางสาว พชรพร ใหญ่สง่า
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : วิศวกรรมเคมี
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
308 5170466 นางสาว วรรณิกา ถิรชาดา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ศาสนศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัย : มหิดล
309 5124089 นางสาว อังศวีร์ ตันยาลักษณ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัย : มหิดล
310 4904018 นาย ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ทันตแพทย์ศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล
มหาวิทยาลัย : มหิดล
311 - นางสาว จุฑาเพ็ญ แจ้งประจักษ์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : -
312 5109266 นางสาว ภัทรา โคทนา
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลสาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
313 - นาง ณาตยานี วิทยาภิมัณฑน์
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : เชียงใหม่
314 - นางสาว ปิยะพร สังข์ภาษี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : -
315 5109211 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พรมนอก
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหิดล
316 - นางสาว กานต์ชนก ซ่งเป็ก
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : -
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : -
มหาวิทยาลัย : -
317 5117064 นางสาว ธนพร คำดี
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหิดล
318 5106613549 นางสาว ธนพร อธิกิจ
สาขาที่กำลังศึกษาอยู่ : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : ธรรมศาสตร์
 
   
   

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University