Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  Scholarships  
  Awards  
  Apply Scholarship  
Scholarship
Mahidol University
 
ทุนภายใน ทุนภายนอก
 
ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า
ชื่อทุน / แหล่งทุน
|
การรับสมัคร
|
ผลการพิจารณาทุน

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
แหล่งทุน : บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

มกราคม-เมษายน ผลทุน


ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อทุน / แหล่งทุน
|
การรับสมัคร
|
ผลการพิจารณาทุน
การให้เงินยืม (Graduate Loan)
แหล่งทุน : บัณฑิตวิทยาลัย

ภาคต้น      : เมษายน
ภาคปลาย   : กันยายน

ผลทุน


ทุน / รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว
ชื่อทุน / แหล่งทุน
|
การรับสมัคร
|
ผลการพิจารณาทุน
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ภายในประเทศ
   (สมัครทุน Online)
แหล่งทุน : บัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ผลทุนครั้งที่ 1 เดือน ก.ย.

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไป
เสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
   (สมัครทุน Online)
แหล่งทุน : บัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ผลทุนครั้งที่ 1 เดือน ก.ย.

ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantship)
แหล่งทุน : บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ / สถาบัน/ วิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือ
ภาคต้น    : มกราคม
ภาคปลาย   : กรกฎาคม

 รางวัลสำหรับนักศึกษา
ชื่อทุน / แหล่งทุน
|
การรับสมัคร
|
ผลการพิจารณารางวัล
ทุนนำเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการ 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) 2014
แหล่งทุน : บัณฑิตวิทยาลัย
ตุลาคม-ธันวาคม  
รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม
แหล่งทุน : บัณฑิตวิทยาลัย
มกราคม-กันยายน  
รางวัล "โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น"
แหล่งทุน : บัณฑิตวิทยาลัย
มิถุนายน-ตุลาคม ผลรางวัล


ทุนอุดหนุนพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
ชื่อทุน / แหล่งทุน
|
การรับสมัคร
|
ผลการพิจารณาทุน
ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

แหล่งทุน : บัณฑิตวิทยาลัย
สมัครได้ตลอดปีงบประมาณ แจ้งผลการพิจารณา
โดยตรง
Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University