Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  Scholarships  
  Awards  
  Apply Scholarship  
Scholarship
Mahidol University
 
 
ทุนภายใน ทุนภายนอก
 
เรื่อง การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
 
 
 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยผลการศึกษาดีเยี่ยมเป็นที่น่าเชิดชูเกียรติยศ  จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว  โดยให้มีรางวัลและการบันทึกชื่อไว้ใน “DEAN’S LIST”  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

วัตถุประสงค์

 

๑.๑ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม

๑.๒  เพื่อส่งเสริมคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

๒.๑ มีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA)  ไม่ต่ำกว่า  ๓.๙๐
๒.๒ สำเร็จการศึกษาภายในกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร
๒.๓ มีการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ/หรือ  วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย นิสัยโอบอ้อมอารี ไม่เห็นแก่ตัวและเป็นที่ยอมรับของทุกคนในหลักสูตร


  ๓. รางวัลที่ได้รับ

ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งมีชื่อบันทึกไว้ใน “DEAN’S LIST” และในใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)


  ๔.

วิธีการเสนอชื่อ

 

๔.๑ เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และจะต้องจบสมบูรณ์ภายในวันที่  ๑๘  เมษายน ๒๕๕๗
๔.๒ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย  ตามกำหนดระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรรางวัล  สำหรับผู้ที่จบในปีการศึกษา ๒๕๕๖ สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  ๓๐กันยายน  ๒๕๕๗


  ๕.

หลักฐานที่ต้องแสดง

 

๕.๑ ใบรับรองความประพฤติของนักศึกษาจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
๕.๒ ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)
๕.๓ ในกรณีที่ได้เสนอผลงานวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จะต้องแนบหนังสือเชิญจากหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดการประชุมและสำเนาเอกสารการเสนอผลงาน ทั้งนี้ต้องนำเสนอผลงานภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
๕.๔ ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ  ผู้ขอรับรางวัลจะต้องมีชื่อเป็นลำดับแรกหรือเป็นเจ้าของผลงานตีพิมพ์ (Corresponding author) พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ได้รับการตอบรับจากสำนักพิมพ์ ซึ่งต้องระบุชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์ (Year), หรือเล่มที่พิมพ์ (Volume) และฉบับที่พิมพ์ให้ชัดเจน พร้อมทั้งสำเนาเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (Reprint)
***   หากนักศึกษาที่ขอรับทุนแนบเอกสารไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

 


  ๖.

เกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล

 

๖.๑ บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาจัดสรรรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา “DEAN’S LIST” ซึ่งมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการ
๖.๒ ผลการพิจารณาจัดสรรรางวัลของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 
  ๗.

กำหนดการแจ้งผลการพิจารณารางวัล

 

ประกาศ ณ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง และที่  www.grad.mahidol.ac.th
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ๘. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์  ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑-๒๑๓   โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๕๑๑

   

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University