Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  Scholarships  
  Awards  
  Apply Scholarship  
Scholarship
Mahidol University
 
ทุนภายใน ทุนภายนอก
 
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2558

สมัครทุน Online

   
 
   
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เสนอผลงาน ในการประชุมสัมมนาวิชาการและเป็นการพัฒนาให้นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

  1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุน
1.1 เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ทั้งนักศึกษาไทยและต่างประเทศ) ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การประสานงานของ บัณฑิตวิทยาลัย
1.2 เป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์แล้ว หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาจนถึงวันที่นำเสนอผลงาน ทางวิชาการโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาสังกัดอยู่
1.3. ผลงานที่จะนำเสนอจะต้องมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏในการนำเสนอผลงาน


  2 การเสนอขอรับทุน
   

นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและระยะเวลาการสมัครขอรับทุนและเข้าหน้าเวบไซด์สมัครขอรับทุนระบบออนไลน์ที่ http:// www.grad.mahidol.ac.th/grad/scholar/main_th.php และแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาโดยใช้ ไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น

     

  3 วงเงินทุนอุดหนุนและจำนวนทุน

 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดสรรเงินทุนสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าลงทะเบียนในการเสนอผลงาน (ทุนละไม่เกิน 5,000.- บาท) ค่าเดินทาง (ทางบก) และค่าที่พัก ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  ทั้งนี้  การพิจารณาให้ทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนบัณฑิตวิทยาลัย


  4 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
   
 
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
3. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการ

  5 การพิจารณาจัดสรรทุน
   
  คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนจะพิจารณาตามลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้
   
5.1 เป็นการประชุมวิชาการในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติิ
5.2 นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน จะต้องไม่เคยได้รับทุนเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา        
5.3

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะอนุมัติค่าลงทะเบียนในอัตราของนักศึกษาเท่านั้น

5.4 สำหรับงานประชุมวิชาการที่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนเป็นช่วงเวลา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล จะอนุมัติเงินค่าลงทะเบียนในช่วงเวลาแรกและอัตรานักศึกษา เท่านั้น
5.5

การพิจารณาจำนวนทุนและมูลค่าทุนขึ้นอยู่กับงบประมาณที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล ได้จัดสรรไว้

5.6 กรณีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและถือเป็นที่ยุติไม่มีการอุทธรณ์
  6

กำหนดการยื่นขอรับทุน

6.1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้นักศึกษากรอกใบสมัครขอรับทุนระบบออนไลน์ ดังนี้

 

 

ครั้งที่

ช่วงการนำเสนอผลงาน

ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน

วันประกาศผลทุนภายในวันที่

1

1-31 ตุลาคม 2557

16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2557

30 กันยายน 2557

2

1-30 พฤศจิกายน 2557

16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2557

31 ตุลาคม 2557

3

1-31 ธันวาคม 2557

16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2557

30 พฤศจิกายน 2557

4

1-31 มกราคม 2558

16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2557

5

1-28 กุมภาพันธ์ 2558

16 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558

31 มกราคม 2558

6

1-31 มีนาคม 2558

16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2558

28 กุมภาพันธ์ 2558

7

1-30 เมษายน 2558

16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2558

31 มีนาคม 2558

8

1-31 พฤษภาคม 2558

16 มีนาคม – 15 เมษายน 2558

30 เมษายน 2558

9

1-30 มิถุนายน 2558

16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558

31 พฤษภาคม 2558

10

1-31 กรกฎาคม 2558

16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558

30 มิถุนายน 2558

11

1-31 สิงหาคม 2558

16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558

31 กรกฎาคม 2558

12

1-30 กันยายน 2558

16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2558

31 สิงหาคม 2558

6.2

ในกรณีอยู่ในระหว่างรอการตอบรับจากที่ประชุมให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 6.1 และเมื่อได้รับการตอบรับจากที่ประชุม ให้นักศึกษาส่งเอกสารใบตอบรับเพิ่มเติม มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

6.3

กรณีที่นักศึกษาไปเสนอผลงานมาแล้ว ไม่สามารถสมัครขอรับทุน ย้อนหลังได้

 

  7 เงื่อนไขการรับทุน
7.1 ให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนให้ติดต่อขอรับเงินทุนที่ งานกิจการนักศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์
7.2

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนรายงานผลการเสนอผลงานให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอผลงาน   8 การติดต่อ
 

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2441- 4125 ต่อ 211-213 โทรสาร 0-2441- 9511

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University