Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  Scholarships  
  Awards  
  Apply Scholarship  
Scholarship
Mahidol University
 
 
ทุนภายใน ทุนภายนอก
 
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สมัครทุน Online

   
 
 
   
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

  1 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1.1

เป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ซึ่งได้รับเชิญให้เสนอผลงาน     ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ขอรับทุนสำเร็จการศึกษาจนถึงวันที่นำเสนอผลงานทางวิชาการ

1.2

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) ที่สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ดำเนินการเป็นวิทยานิพนธ์ได้ รวมทั้งได้รับการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วหรือเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาเอกที่ผ่าน Qualifying Examination แล้ว และต้องไม่เป็นนักศึกษาโครงการทุนกาญจนาภิเษก (ทุน คปก.)

1.3

ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปต่างประเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ(ปีงบประมาณ 2556 – 2557)

1.4 ผู้ขอทุนจะต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรกของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอ และระบุชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่อยู่หนึ่งในท้ายชื่อของคณะผู้นำเสนอและผลงานที่จะนำเสนอจะต้องมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏในการนำเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation
1.5 กรณีได้รับทุนในการเดินทางไปเสนอผลงานในครั้งนี้จากแหล่งทุนอื่น โปรดระบุชื่อทุนและแหล่งทุนทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
1.6 หากทราบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิเรียกทุนคืนได้


  2 ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุนที่จัดสรร
  เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
  3 จำนวนเงินทุนอุดหนุน
 

3.1.1 ทวีปเอเชีย      ทุนละ  ไม่เกิน   15,000.- ถึง 30,000.- บาท
3.1.2 ทวีปออสเตรเลีย   ทุนละ  ไม่เกิน  30,000.- ถึง 35,000.- บาท
3.1.3 ทวีปยุโรป          ทุนละ  ไม่เกิน   45,000.- บาท
3.1.4 ทวีปแอฟริกา      ทุนละ  ไม่เกิน    50,000.- บาท
3.1.5 ทวีปอเมริกา        ทุนละ  ไม่เกิน   50,000.- บาท  4 กำหนดเวลาและการยื่นขอรับทุนอุดหนุน
4.1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้นักศึกษากรอกใบสมัครขอรับทุนระบบออนไลน์ ดังนี้

ครั้งที่

ช่วงการนำเสนอผลงาน

ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน

วันประกาศผลทุนภายในวันที่

1

1-31 ตุลาคม 2557

16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2557

30 กันยายน 2557

2

1-30 พฤศจิกายน 2557

16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2557

31 ตุลาคม 2557

3

1-31 ธันวาคม 2557

16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2557

30 พฤศจิกายน 2557

4

1-31 มกราคม 2558

16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2557

5

1-28 กุมภาพันธ์ 2558

16 ธันวาคม 2556 – 15 มกราคม 2558

31 มกราคม 2558

6

1-31 มีนาคม 2558

16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2558

28 กุมภาพันธ์ 2558

7

1-30 เมษายน 2558

16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2558

31 มีนาคม 2558

8

1-31 พฤษภาคม 2558

16 มีนาคม – 15 เมษายน 2558

30 เมษายน 2558

9

1-30 มิถุนายน 2558

16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558

31 พฤษภาคม 2558

10

1-31 กรกฎาคม 2558

16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558

30 มิถุนายน 2558

11

1-31 สิงหาคม 2558

16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558

31 กรกฎาคม 2558

12

1-30 กันยายน 2558

16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2558

31 สิงหาคม 2558


4.2

ในกรณีอยู่ในระหว่างรอการตอบรับจากที่ประชุม ให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4.1 และเมื่อได้รับการตอบรับจากที่ประชุม ให้นักศึกษาส่งเอกสารใบตอบรับเพิ่มเติม มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

4.3

กรณีที่นักศึกษาไปเสนอผลงานมาแล้ว ไม่สามารถสมัครขอรับทุน ย้อนหลังได้


  5 คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน
5.1 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                    ประธานกรรมการ
5.2 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                               กรรมการ
5.3 หัวหน้างานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย         เลขานุการ

  6 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
6.1

ผู้ขอทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการและมีเอกสารตอบรับให้เสนอผลงานทางวิชาการ
- ในกรณีที่การประชุมนั้นมีการเสนอผลงานทั้ง ๒ ประเภท การเสนอผลงานแบบ Oral Presentation จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนสูงกว่าการเสนอผลงานแบบ Poster Presentation
-  ในกรณีที่เป็นการประชุมนานาชาติ (International) และมีการเสนอผลงานประเภท Poster Presentation เพียงอย่างเดียว จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเท่ากับการเสนอผลงานแบบ Oral Presentation

6.2 ผู้ขอทุนต้องยื่นขอทุนภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้ตามประกาศ 
6.3 การพิจารณาทุนในกรณีผู้ขอรับทุนเป็นจำนวนมาก และทุนอุดหนุนฯมีจำนวนจำกัดนั้น คณะกรรมการพิจารณาทุน มีความประสงค์ในการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสไปเสนอผลงานทางวิชาการ             ณ ต่างประเทศ บางกรณีจำเป็นต้องอนุมัติทุนสนับสนุนน้อยกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้้


  7

เงื่อนไขการรับทุน

7.1 นักศึกษาผู้ได้รับทุน ส่งเอกสารตามที่ประกาศไว้ในประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน ฯ มาที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์
7.2 ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนรายงานผลการเสนอผลงานให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วัน        หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอผลงาน 

  8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ211 – 213 โทรสาร 0-2441-9511

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University