Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  Scholarships  
  Awards  
  Apply Scholarship  
Scholarship
Mahidol University
 
ทุนภายใน ทุนภายนอก
 
ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า
ชื่อทุน / แหล่งทุน
|
การรับสมัคร
|
ผลการพิจารณาทุน

โครงการพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งทุน : ภาคสังคมและสุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ม.มหิดล

ตุลาคม-กุมภาพันธ์ -

ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มกราคม-กุมภาพันธ์ ผลทุน

ทุนผู้ช่วยวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กุมภาพันธ์-กรกฎาคม -

ทุนบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ (BIOTEC)
แหล่งทุน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

เมษายน-พฤษภาคม ผลทุน

ทุนบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แหล่งทุน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ช่วงที่ 1 : 1-15 มิถุนายน
ช่วงที่ 2 : 15-31 ตุลาคม
ผลทุน

สนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วน
แหล่งทุน : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

มิถุนายน ผลทุน


ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อทุน / แหล่งทุน
|
การรับสมัคร
|
ผลการพิจารณาทุน

ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
แหล่งทุน : มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557  

ทุนค่าลงทะเบียน
แหล่งทุน : สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

พฤศจิกายน ผลทุน

ทุนสนับสนุนนักศึกษาประเภทผู้ทำกิจกรรม
แหล่งทุน : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

มกราคม -

ทุนยืมฉุกเฉิน
แหล่งทุน : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

ตลอดปีการศึกษา ผลทุน

ทุนราชกรีฑาสโมสร
แหล่งทุน : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ผลทุน


ทุน / รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว
ชื่อทุน / แหล่งทุน
|
การรับสมัคร
|
ผลการพิจารณาทุน

ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
แหล่งทุน : สำนักงานมูลนิธิ ศ. ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

พฤษภาคม – กรกฎาคม  

ทุนมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
แหล่งทุน : มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี

กรกฎาคม -สิงหาคม ผลทุน

ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
แหล่งทุน : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

กันยายน  


ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา
ชื่อทุน / แหล่งทุน
|
การรับสมัคร
|
ผลการพิจารณารางวัล

การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
แหล่งทุน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2557 -
Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University