Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  Scholarships  
  Awards  
  Apply Scholarship  
Scholarship
Mahidol University
 
 
ทุนภายใน ทุนภายนอก
 
เรื่อง ทุนสมาคมราชกรีฑาสโมสร
 
 
     

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมราชกรีฑาสโมสร กำหนดให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556/2557 แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี (ปีละ 15,000 บาทต่อทุน) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุน ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษารหัส 56)
2. เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
4. มีคะแนนเฉลี่ยเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2556 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ซึ่งมาจากหน่วยกิตสะสม ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
5. เป็นผู้ที่หลักสูตรพิจารณาเสนอชื่อมายังบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อผูกพัน
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีผลการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ดีโดยตลอด หากผลการศึกษาในปีต่อไปต่ำกว่า 3.00 สมาคมราชกรีฑาสโมสรมีสิทธิ์จะระงับ การให้ทุนในปีต่อไป และเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องส่งมอบวิทยานิพนธ์ให้กับสมาคมราชกรีฑาสโมสร จำนวน 1 เล่ม

การเสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุน

ให้หลักสูตรเสนอชื่อนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และเป็นผู้ที่หลักสูตรพิจารณาเห็นว่าสมควรให้ได้รับทุน จำนวน 1 คน พร้อมทั้งแนบรายละเอียด ดังนี้
1. ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
2. ประวัติส่วนตัวของนักศึกษา พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นของนักศึกษาที่ต้องการขอทุนอุดหนุนการศึกษา (ขอให้นักศึกษาเป็นผู้แจ้งรายละเอียดด้วยตนเองพร้อม หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว)
3. ความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับผลการศึกษา, ความประพฤติ และความจำเป็นในการขอรับทุนของนักศึกษา

กำหนดการเสนอชื่อนักศึกษา

ให้หลักสูตรเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนมาที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 211-213 โทรสาร 0-2441-9511 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

การพิจารณา

บัณฑิตวิทยาลัย จะพิจารณาโดยวิธีสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00น. ณ ห้องงานกิจการนักศึกษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา และจะแจ้งผลการพิจารณาแก่สมาคม ราชกรีฑาสโมสรซึ่งเป็นแหล่งทุนต่อไป

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University