การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิมพ์ในส่วนของหน้าบทคัดย่อ
ในเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

___

ใช้เฉพาะนักศึกษารหัสนักศึกษา ตั้งแต่ 62XXXXX เป็นต้นไป

1. หลักสูตรปกติ 2. หลักสูตรนานาชาติ
  1. 1.1 เล่มภาษาไทย
  2. 1.2 เล่มภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด การพิมพ์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับภาษาไทย


   68,132  ครั้ง

สารบัญ

___

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
Scroll top