6. การเผยแพร่วิทยานิพนธ์์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาปริญญาโทตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ ทั้ง แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) และแผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา) ที่เข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ต้องเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นเกณฑ์ประการหนึ่งในการ ขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

 1. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
  ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน วารสารที่มีนัก วิชาการกลั่นกรองหรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการ ที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและ มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full paper)

  บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอกำหนดประเภทของวารสารหรือสิ่งพิมพ์และ ประเภทของที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก จะเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต่อไปนี้

 2. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
  ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ ที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและ มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full paper)

  บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอกำหนดประเภทของวารสารหรือสิ่งพิมพ์และ ประเภทของที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก จะเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต่อไปนี้

  1. วารสารหรือสิ่งพิมพ์
   วารสารหรือ สิ่งพิมพ์ที่นักศึกษาจะนำผลงานหรือ ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ลงตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องเป็นวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ในสาขาวิชาที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและ มีระบบประเมินบทความ

   นักศึกษาสามารถเสนอแบบฟอร์ม บฑ.47 ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบวารสารก่อนส่งผลงานไปตีพิมพ์

   นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์ หรือการได้รับการตอบรับจากวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ดังกล่าวพร้อมสำเนาบทความ จำนวน 2 ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา และส่งสำเนาพิมพ์ (reprint) ฉบับจริงจำนวน 2 ชุดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวารสารตีพิมพ์

  2. ที่ประชุมวิชาการ
   ที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาจะนำผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่
   1. การจัดประชุมต้องดำเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยระดับ คณะ หรือ หากเป็นการประชุมวิชาการเฉพาะสาขา ต้องดำเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น

   2. การจัดประชุม ในข้อ 1 ต้องมีการจัดทำเอกสาร รวมผลงานวิจัย (Full paper) หลังการประชุม (Proceedings) และนักศึกษา ต้องนำผลงานหรือ ส่วนหนึ่ง ของผลงานวิทยานิพนธ์ ที่นำเสนอใน ที่ประชุมวิชาการ ลงเผยแพร่ในเอกสารรวบรวม ผลงานวิจัย (Full paper) หลังการประชุม (Proceedings) ด้วย

    นักศึกษาต้องส่ง (1) หลักฐานการไปนำเสนอผลงาน และ (2) สำเนาบทความ (reprint) ที่ลงเผยแพร่ในเอกสารรวบรวมผลงานวิจัยหลังการประชุม (Proceedings) จำนวน 2 ชุดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา


     9,517  ครั้ง

สารบัญ

___

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
Scroll top