14. กำหนดวันสำเร็จการศึกษาและการขออนุมัติปริญญา


กำหนดวันสำเร็จการศึกษา

กำหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล "ผ่าน" เป็นวันที่สำเร็จการศึกษา

การขออนุมัติปริญญา

ข้อกำหนดและขั้นตอน

 1. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่นักศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย (ใช้แบบฟอร์ม บฑ.5)
 2. การเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาจะกระทำได้เมื่อ
  • นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนดรวมทั้งได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
  • นักศึกษาได้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ตัดสินให้ "ผ่าน" แล้ว และ
  • นักศึกษาได้ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามจำนวนที่กำหนดและแผ่นบันทึกข้อมูล 1 ชุด มายังประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
  • แสดงหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด   5,009  ครั้ง

สารบัญ

___

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
Scroll top